تاثير پساب های فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی   

تصفیه فاضلابامروزه ورود فلزات سنگين به محيط های آبی در اثر تخليه بی رويه پساب فاضلاب های شهری،فاضلاب های صنعتی يک مشکل زيست محيطی در سطح جهانی محسوب می شود که باعث تجمع فلزات سنگين در بدن آبزيان (از جمله بافت عصله ماهيان) می گردد. در اين مطالعه سعی بر ارزيابی ميزان کروم و واناديوم در بافت عضله ماهی لوتک (Cyprinion macrostomum)و نازک (Chondrostoma regium) در رودخانه قره سو کرمانشاه می باشد. برای اين منظور 8 ايستگاه مختلف در طول روخانه و با توجه به نقطه تخليه پساب فاضلاب شهری وپساب فاضلاب صنعتی جهت نمونه برداری تعيين شد. از هر ايستگاه 10 نمونه انتخاب گرديد و پس از آماده سازی نمونه ها اقدام به سنجش فلزات کروم و واناديوم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی شد. ميانگين ميزان کروم و واناديوم بافت عضله گونه های مورد بررسی در بين ايستگاه های مختلف تفاوت معنی داری داشتند (p<0.05)، بطوری که کمترين و بيشترين ميزان کروم بافت عضله ماه به ترتيب مربوط به ايستگاه 3 و 8 و در مورد واناديوم به ترتيب مربوط به ايستگاه 6 و 8 بوده است. ميانگين واناديوم بافت عضله گونه های مورد بررسی در ايستگاه های 3، 4، 5 و 6 از ميزان استاندارد WHO با اختلاف معني داری کمتر است (p<0.05) و در بقيه ايستگاه ها با اختلاف معنی داری بالاتر از استاندارد WHO است. ميانگين کروم در تمامی ايستگاه ها بالاتر از استاندارد FDA و WHO برآورد گرديد (p<0.05). مقايسه نتايج اين مطالعه با ساير مطالعات و همچنين با استانداردهای FDA وWHO، نشان دهنده مقادير بالايی از فلزات سنگين کروم و واناديوم در بافت عضله دو گونه ماهی مورد بررسی است. آلودگي بيش از حد رودخانه قره سو کرمانشاه به انواع فاضلاب های مختلف صنعتی و نيز فاضلاب شهر کرمانشاه از دلايل افزايش مقادير فلزات سنگين است که بايد در جهت کاهش اين آلاينده های رودخانه قره سو اقدام نمود.