تاثير پساب های فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی   

تصفیه فاضلابامروزه ورود فلزات سنگين به محيط های آبی در اثر تخليه بی رويه پساب فاضلاب های شهری،فاضلاب های صنعتی يک مشکل زيست محيطی در سطح جهانی محسوب می شود که باعث تجمع فلزات سنگين در بدن آبزيان (از جمله بافت عصله ماهيان) می گردد. در اين مطالعه سعی بر ارزيابی ميزان کروم و واناديوم در بافت عضله ماهی لوتک (Cyprinion macrostomum)و نازک (Chondrostoma regium) در رودخانه قره سو کرمانشاه می باشد. برای اين منظور 8 ايستگاه مختلف در طول روخانه و با توجه به نقطه تخليه پساب فاضلاب شهری وپساب فاضلاب صنعتی جهت نمونه برداری تعيين شد. از هر ايستگاه 10 نمونه انتخاب گرديد و پس از آماده سازی نمونه ها اقدام به سنجش فلزات کروم و واناديوم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی شد. ميانگين ميزان کروم و واناديوم بافت عضله گونه های مورد بررسی در بين ايستگاه های مختلف تفاوت معنی داری داشتند (p<0.05)، بطوری که کمترين و بيشترين ميزان کروم بافت عضله ماه به ترتيب مربوط به ايستگاه 3 و 8 و در مورد واناديوم به ترتيب مربوط به ايستگاه 6 و 8 بوده است. ميانگين واناديوم بافت عضله گونه های مورد بررسی در ايستگاه های 3، 4، 5 و 6 از ميزان استاندارد WHO با اختلاف معني داری کمتر است (p<0.05) و در بقيه ايستگاه ها با اختلاف معنی داری بالاتر از استاندارد WHO است. ميانگين کروم در تمامی ايستگاه ها بالاتر از استاندارد FDA و WHO برآورد گرديد (p<0.05). مقايسه نتايج اين مطالعه با ساير مطالعات و همچنين با استانداردهای FDA وWHO، نشان دهنده مقادير بالايی از فلزات سنگين کروم و واناديوم در بافت عضله دو گونه ماهی مورد بررسی است. آلودگي بيش از حد رودخانه قره سو کرمانشاه به انواع فاضلاب های مختلف صنعتی و نيز فاضلاب شهر کرمانشاه از دلايل افزايش مقادير فلزات سنگين است که بايد در جهت کاهش اين آلاينده های رودخانه قره سو اقدام نمود.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...