بررسی تاثير ضايعات غذائی در بهبود آبگيری لجن فاضلاب شهری   

تصفیه فاضلاب شهریتوليد حجم بالای لجن از جمله مشکلات عمده اکثر تصفيه خانه های فاضلاب شهری می باشد که لزوم ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و زيست محيطی را جهت مديريت و تصفيه مناسب فاضلاب های شهری را ايجاب می نمايد. با توجه به اينکه در فرايند آماده سازی لجن کاربرد ترکيبات طبيعی نسبت به شيميايی از ارجحيت زيست محيطی و اقتصادی زيادی برخوردار است، متخصصين در تلاش برای يافتن مواد مناسب جهت جايگزينی می باشند. در اين تحقيق آماده سازی و آبگيری لجن با سه ترکيب غذائی شامل نشاسته، عصاره لوبيا و پوست انار در مقياس آزمايشگاهی بصورت ناپيوسته و درطی دو مرحله اصلی تعيين pH و نيز دوز بهينه مواد توسط آزمون های زمان فيلتراسيون، درصد کاهش حجم لجن، درصد رطوبت کيک لجن و حجم آب فيلتر شده (در زمان 10 ثانيه) و کدورت آب فيلتر شده صورت پذيرفت. طبق نتايج حاصل، عصاره پوست انار در pHو غلظت بهينه به ترتيب 4 و متوسط1000 ppm بهترين کارائی را نشان داد. به گونه ای که نسبت به نمونه شاهد، زمان فيلتراسيون و رطوبت کيک لجن به ترتيب حدود 63 درصد و 6.5 درصد کاهش و حجم آب فيلتر شده در 10 ثانيه، 64 درصد افزايش يافت.