شبکه جمع آوری فاضلاب تحت خلاء(vss)   

امروزه مسائل محیط زیستی از جمله عواملی است که مورد توجه مسئولین بوده که از مهمترین موارد آلوده کننده محیط زیست شهری نحوه و چگونگی دفع فاضلاب در مناطق شهری می باشد . خوشبختانه در حال حاضر کارهای مطالعاتی و اجرائی بیش از ۱۳۰ شهر کشور دردست انجام می باشد که این خود گویای اهمیت رسیدگی به این مسئله می باشد.در این راستا استفاده از روش هایی اقتصادی به منظور روش اجرایی فاضلاب دارای اهمیت مضاعفی بوده که می باید با دقت نظر بیشتری به آن پرداخته شود.استفاده از روش ثقلی جهت جمع آوری فاضلاب از متداول ترین و اقتصادی ترین شیوه ها بوده که متأسفانه نمی تواند برای کلیه شرایط جوابگو باشد.از این رو استفاده از روش های دیگری که بتواند ضمن سهولت اجرا مقرون به صرفه نیز باشد امری اجتناب ناپذیر می باشد. از جمله روش هایی که به غیر از روش ثقلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد بکار گیری روش جمع آوری فاضلاب به روش مکشی می باشد.

گرچه مناسب ترین و ساده ترین روش طراحی و اجرای شبکه فاضلاب سیستم شبکه ثقلی می باشد. ولی در بسیاری از موارد بر حسب شرایط محیطی منطقه مورد مطالعه طرح استفاده از این روش به لحاظ مجموع مسائل اقتصادی ، فنی و اجرایی طرح مقرون به صرفه نبوده و بایستی از سایر روشهای متداول استفاده نمود.یکی از روشهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب طراحی و اجرا با استفاده از سیستم تحت مکش است.این روش در آمریکا در سال ۱۸۸۸ ثبت گردیده است.اولین طرح اجرایی بر مبنای بکارگیری از این روش در سال ۱۹۵۹ توسط شرکت سوئدی تهیه گردید و پس از آن شرکتهای دیگر نیز از این روش استفاده نمودند.شرکت الکترولوکس سوئدی اولین بار این سیستم اجرایی را در سال ۱۹۶۰ در باهاما اجرا نمود.