مدل سازی سيستم جمع آوری فاضلاب   

براي رسيدگي به رشد در سيستم NBU به مشاور CampDresserو Mckee برای توسعه طرح جامع سيستم جمع آوری فاضلاب دستور داد.مشاور CDM روی نيازهای حال و آينده سيستم جمع آوری فاضلاب تحقيق و گزارش نمود. بعلاوه مشاورCDM برای پذيرفتن حقوق ايالتی تگزاس جهت برجسته نمودن اصلاح شبكه ميان قسمتهايی كه نياز به سرويس به مناطق مسكونی دارد و آنهايی كه بايستی برای اصلاحات جديد در نظر گرفته شوند يك تحليل ظرفيت انجام داد. بخاطر بار اضافی كه در سيستم وارد می شد هزينه های اضطراری برای اصلاحات جديد شبكه، جهت پرداختن به اصلاحات مورد نياز، پرداخت گرديد. ميلز اسكوت مدير پروژه و مشاور CDM، يك مدل هيدروليكی كامپيوتری شبكه فاضلاب برای تعيين كاستيهای سيستم ايجاد نمود.

نرم افزار (Hydra) بكار برده شده ميلز مربوط به Pizer شخصيت حقوقی Seettle واشنگتن USA بود.Hydra6 يك برنامه خيلی پيشرفته برای تحليل شبكه فاضلاب بهداشتی و سيلاب است. آن يك مدل جامع GIS برای كار طراحی در محيط Auto Cad جهت ايجاد سيستم اطلاعات گرافيكی است..و قابليتهای تحليل ديناميكی را ممكن می سازد، چنانچه سيلابها در زمانهای مختلف نسبت به جريانهای فاضلاب بهداشتی حداكثر عبور داده شود. آن شرح گرافيكی تغييرات جريان در سراسر سيستم را امكان‌پذير می سازد. مزيت مدل كامپيوتری شده آنست كه به ما كمك میكند تا بطور دقيق پيشگويی كنيم نياز ما چيست و همچنين می توانيم به نيازهای مشتريان با حداقل هزينه های ممكن برسيم.

مدل سازی سيستم جمع آوری فاضلاب

ابتدا ميلز يك مدل عددی از سيستم جمع آوری فاضلاب در Hydra را بصورت نمايش در روی لوله‌های شبكه، شش ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه ايجاد نمود. او مخازن زهكش را در منطقه مطالعه برای كمك به فهم بهره برداری سيستم شبكه فاضلاب و تعيين مشخصه های جريان بوسيله سيستم لوله‌های اصلی و فرعی شبكه فاضلاب ايجاد نمود. ميلز اجزاء فيزيكی سيستم از قبيل لوله‌ها،Lifstations،خطوط اصلی، ساختمانهای استراحت و تفريح را با سيستم اطلاعات جغرافيايی، AutoCad بكار برده شده در شركت عدد سازی نمود. در ابتدای ساخت مدل، فرضيات، برای پارامترهای معينی از قبيل ضريب زيری و منحنيهای روزانه ساخته شد او جريانهای فاضلاب را بوسيله تعيين مساحت تحت سرويس براي هر لوله تعيين نمود، براي بدست آوردن دبي مساحت مورد نظر براي هر لوله بر ايكر در جريان ضرب شد. سپس مساحت سرويس را به زمينهاي مورد استفاده در آينده تقسيم نمود و جريانها را بر اساس وضعيتهای پيشنهادی در سال2010 محاسبه نمود.زمين مورد استفاده برای مدل سازی وضعيتهای جريان در سال2010 بوسيله پيشنهادات كاركنان طراحی شهری تعيين شدند طرح زمين مورد استفاده از طرح جامع اصلی شهری بدست آمد.