اجرای آناليز در سیستم جمع آوری فاضلاب   

ميلز برای ارزيابی قابليت سيستم جمع آوری فاضلاب موجود جهت انتقال جريانهای پيك آب و هوای مرطوب تحليل را انجام داد. وضعيت طراحی جريان آب و هوای مرطوب و خشك مطالعه شد. جريان آب وهوای خشك شامل حداكثر جريان فاضلاب بهداشتی بعلاوه Infiltration آب زيرزمينی است.اين جريانی است كه در طی ساعات پيك روز بدون Inflow رخ مي یدهد.جريان طراحی آب و هوای مرطوب شامل جريان آب و هوای خشك بعلاوه Inflow وinfiltration است.اين جريانی است كه در طی زمان حداكثر بارندگی رخ می دهد. فرايند نصب مدل آناليز و تهيه اطلاعات مورد نياز خيلی سريع بود. نمايش اطلاعات نرم افزاری به ميلز اجازه داد تا بيشتر وظايف را در استفاده از آيكون ومنوها بكار گيرد. ظرفيت موجود و آينده مجاری فاضلاب بوسيله كاركرد فرمول مانينگ با فاكتور اصطكاك 013/ 0 محاسبه شد. بعلاوه ظرفيت پايه گذاری شده لوله‌ها در طی جريان پيك طرح آب و هوای مرطوب كامل نمي شود.

Hydra6 نتايج را بصورت هيدروگراف، جزئيات پروفيل و Colour_Coded Plots كه در AutoCad آورده می شود، نمايش می دهد. گام بعدی مقايسه مدل خروجی با داده‌های واقعی جريان جمع آوری شده توسط كنتورها بود. تعديل منحنيهای روزانه جريان infiltration آبهای زيرزمينی بكار برده شده در جهت سازگاری آن برای بدست آوردن نتايج مشابه با آنهايی كه بصورت كارگاهی مشاهده است. بعد مدل برای نمايش شرايط‌های واقعی كارگاهی بررسی شد تا مشكلات در سيستم جمع آوری فاضلاب تعيين شود مدل با شش مكان نمايش جريان بررسي شد.

مدل، مشکلات راتعيين میكند

مدل، چندين مسئله را تعيين میكند. برای مثال مشاورينCDM پيشنهاد كردند كه پمپاژGruene به ظرفيت پمپاژ 3150 گالن در دقيقه تغيير ظرفيت داده شود. بخاطر اينكه در شرايط آب و هوای مرطوب به ظرفيت پمپاژ 2000 میرسد. سيستم جمع آوری فاضلاب موجود برای انتقال جريان فاضلاب آب و هوای خشك بدون بار اضافی مناسب بنظر میرسد. به هر حال دو سری لوله بالای 90 درصد پر جريان را عبور میدادند زمانيكه بارندگی مربوط به Inflow وinfiltration به سيستم موجود اضافه شود امكان سرريز در چندين منطقه از جمله خطوط اصلی بالا دست پمپاژ ريو و خطر طولانی 35-1 بزرگراه و همچنين بالا دست ريو وجود دارد. زمانيكه توسعه آينده در محاسبه آورده شود بار اضافی جريان در چندين منطقه همتراز سيستم تحت وضعيتهای آب و هوای خشك رخ میدهد. وقتي كه بارندگی مربوطه به inflow وinfiltration در نظر گرفته شود در تعدادی از مناطق از قبيل شمال خط درست بالا دست پمپاژ Gruene جريان اضافی بوجود میآمد. CDM يك طرح اصلاح بزرگ روی مدل ايجاد نمود. بر اساس اين طرح مناطقی كه در شرايط آب و هوای مرطوب برای رسيدن به وضعيت موجود 2000، شرايط آب و هوايی 2010 خشك پيشگويی شده، و شرايط جريان آب و هوای مربوط 2010 پيش بينی شده كاستی داشتند، طبقه بندی شدند.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...