روش های چربی گیری فاضلاب   

معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود. تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی چربی و روغن و مواد شناور است که برای تصفیه فاضلاب بیاد چربی گیری از فاضلاب انجام شود. تهی کردن این شکل فاضلابها سبب مسدودیت چاههای جاذب و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی می شود. به خاطر کم بودن جرم حجمی و سبک بودن چربی و روغن،توجیه استفاده از روش چربی گیری به منظور تصفیه فاضلاب از طریق شناورسازی است.

چربی گیر ثقلی در تصفیه فاضلاب صنعتی

این مدل چربی گیرها دفنی هستند به منظور از بین رفتن چربی های آشپزخانه در طرح های تصفیه فاضلاب از روش چربی گیری ثقلی استفاده می شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش API

در جداسازی روغن، روغن آزاد در سطح تانک شناور می شود و بعد از آن از بین می رود. موقعیت و شرایط مشابه نگه داری برای ته نشینی ذرات است، به جز اینکه قطرات و ذرات سبکتر از آب به سطح سیال بالا می رود. طراحی جداسازی ثقلی بر اساس مختصات موسسه نفت آمریکا (API)به منظورتصفیه فاضلاب بر پایه جداسازی همه قطرات روغن آزاد بزرگتر از 0,015 cm است.

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش CPI

در این مدل، جداسازی چربی و روغن به وسیله صفحات داری موج خمیده انجام می شود. جداسازهای صفحه ای بخاطر جداسازی قطرات روغن بزرگتر از 0.600 cm با بیشترین بازدهی طراحی شده اند. در عمل به اثبات رسیده است که جداسازی ذرات 0.600 cm، عمدتا باعث بدست امدن خروجی با غلظت روغن آزاد غیر امولسینه زیر 10 mg/lit می شود. مدل جداسازی روغن به روش cpi می تواند دستی و یا توسط اسكیمر روی سطح انجام گردد.

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش DAF

در سیستم شناورسازی با هوای محلول(DAF)، هوا به همراه چندین اتمسفر فشار در فاضلاب حل شده، سپس فشار تا حد فشار اتمسفر کم می شود.نتیجتا حباب های کوچک هوا از محلول آزاد شده به سطح حوضچه حرکت کرده و ذرات سبک مثل چربی و روغن را همراه خود به سطح راهبری می دهند و به وسیله پاروهای کف روب جمع آوری می در از مواد منعقد كننده قبل ازورود جریان به قسمت شناور سازی استفاده می شود تزریق بسته می شوند فلكولاتور مخازن انعقاد و دلمه سازی صورت می گردد

تصفیه فاضلاب به روش DOF

مدل dof نوع دیگر از روش های رایج بخاطر از بین بردن روغن موجود در پساب صنایع مخ گوناگون است.روش dof تا قسمتی شبیه روش DAF است، با این تمایز که درروش dof به جای اکسیژن محلول، ازن با چندین اتمسفر فشار در فاضلاب محلول شده و بعد با کم شدن فشار تا فشار اتمسفر، با به وجود آمدن حباب های کوچک چربی موجود در پساب به سطح فاضلاب انتقال داده شده و به این شکل چربی و روغن موجود از پساب از بین می رود.

تصفیه فاضلاب صنعتی

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه تثبيت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه های تثبيت فاضلاب، استخرهايی هستند كه در آن فاضلاب طی زمان ماند هيدروليكی لازم، تحت تاثير ميكروارگانيسم ها و واكنش های طبيعی، فرايند تصفيه را می گذراند.در اين بركه ها دو عمل ته نشينی و تثبيت همزمان به انجام می رسد.

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  فاضلاب های صنعتی

  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...

 • تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  فاضلاب های حاوی خون و پروتئین عمدتا در گشتارگاه ها تولید می شود. حذف خون از این فاضلاب ها به سختی انجام می گیرد. کارآمدترین روش برای تصفیه فاضلاب های حاوی خون و پروتئین، این است که ابتدا ذرات معلق خون و پروتئین حذف گردند.

 • تصفیه فاضلاب روغنی

  تصفیه فاضلاب روغنی

  روغن و مواد نفتی از متداولترین آلاینده هايی هستند كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمی وارد آب های زير زمينی، آب باران و بسياری از آبهای سطحی می گردند. اين آلاينده ها دارای اثرات سميت و سرطان زايی بوده و توانايی ورود به چرخه غذايی را نيز دارند.

 • تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب صنعتی

  جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده ای برای تصفیه فاضلاب های آلوده شده با فلزات کاربرد دارند. به هر حال، درآینده نزدیک، مهم ترین روش نویدبخش برای تصفیه فاضلاب چنین سیستم های پیجیده ای به نام روش ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  آشنايی با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت می کنند ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب

  روش های چربی گیری فاضلاب

  معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود.تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی ...

 • فرايندVip در تصفیه فاضلاب صنعتی

  فرايندVip

  فرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد...