جمع آوری و دفع فاضلاب در شهرها   

از گذشته هاي دور جمع آوري و دفع فاضلاب در شهرها يك مشكل جدي بوده و ضرورت تصفيه آن به لحاظ رعايت بهداشت عمومي و مسائل زيست محيطي مربوط به آن حائز اهميت مي باشد . فاضلاب تصفيه نشده حاوي ناخالصيها و ميكروارگانيسمهاي بيماريزاي فراواني است كه در صورت دفع آن به منابع و آبهاي پذيرنده و محيط زيست بدون انجام تصفيه كافي بر روي آن باعث ايجاد مشكلات عديده اي خواهد شد. از طرفي با افزايش مصرف آب به دليل گسترش جمعيت در سالهاي اخير و كمبود منابع آبي و ضرورت حفظ اين منابع ، بازيابي و استفاده مجدد فاضلابها داراي اولويت حياتي است. بنابراين در طي دهه هاي اخير قوانين سخت گيرانه تري در خصوص تصفيه فاضلاب و گسترش اهداف تصفيه وضع گرديده است. در اين راستا و همگام با توسعه دانش جهاني ، در كشور ما نيز به خاطر اهميت موضوع منابع آبي و كمبود آن، حفظ محيط زيست و سلامت جوامع انساني، تصفيه فاضلاب هاي شهري به صورت پيشرفته با هدف بازيافت پساب و استفاده مجدد آن به عنوان يك ضرورت مطرح شده است. بنابراين با توجه به افزايش جمعيت در شهرها و پيامدهاي ناشي از آن از جمله افزايش جريان هاي فاضلاب شهري، واضحتر شدن مزاياي برنامه هاي جاري كنترل آلايندهها و توجه به برقراري استانداردهاي سخت گيرانه تر براي فسفر و نيتروژن بخصوص در نواحي كه داراي مشكلات كيفي آب مي باشند اهميت بيشتري دارد. هدف از احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري در گذشته عمدتأ حذف آلاينده هاي آلي، مواد معلق و آلاينده هاي ميكروبي بوده است. سپس با توجه به مشخص شدن اثرات تركيبات نيت روژنه و فسفره در محيط هاي آبي (عمدتأ سميت آمونياك، رشد زياد گياهان آبزي و ايجاد پديدة اتريفيكاسيون، آلودگي آب هاي زيرزميني به نيترات) باعث گرديد كه محدوديت هايي در غلظت اين تركيبات در پساب - هاي ورودي به محيط و آب هاي پذيرنده اعمال گردد.

امروزه بايد در طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري به حذف اين تركيبات از فاضلاب نيز توجه شود و سيستم هاي طرح شده جهت تصفيه فاضلاب شهري بايد قادر به حذف تركيبات ازته و فسفر، تا حد استاندارد باشند. توجه به تركيبات ازته عمدتأ بخاطر سميت آمونياك براي موجودات آبزي مي باشد و نيز مسأله نيترات سازي باعث كاربرد روشهاي گسترده حذف اين تركيبات حتي قبل از حذف فسفر بوده است . بر خلاف فسفر، ضرورت حذف نيتروژن از فاضلاب هاي شهري از نظر تاريخي، محدود به مواقعي بوده است كه جهت اصلاح مشكلات محلي كيفيت آب ، بكارگيري روش هاي حذف نيتروژن لازم بوده است .

اما در آينده روند حذف نيتروژن را ميتوان به علل زير انتظار داشت:

- در حال حاضر به منظور كاهش دسترسي اين مواد مغذي براي گياهان، حذف نيتروژن بطور گسترده اي مورد توجه قرار گرفته است.

- در مناطقي كه توجه به عدم وجود تركيبات نيتروژنه در آب هاي آشاميدني زيرزميني وجود دارد، حذف نيتروژن در مقياس وسيعي مورد ملاحظه قرار گرفته است.

همچنين با توجه به سومين دهه كاربرد سيستم های حذف فسفر از فاضلاب های شهری برای كنترل رشد گياهان آبزی مزاحم، دو نكته مهم و حائز اهميت را ميتوان مورد ملاحظه قرار داد . اولین نكته آناست كه حذف فسفر از فاضلاب های شهری به عنوان روشی مناسب جهت اصلاح كيفيت آب بطور فرايندهای در طي دهه آينده و بعد از آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نكته دوم آن است كه مشكلات محلي كيفيت آب منجر به محدوديت هاي بيشتر در رابطه با پايين بودن غلظت فسفر در پساب خروجي خواهد شد.

با توجه به وضعيت تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري در ايران و عدم كارايي سيستم هاي معمول لجن فعال در حذف تركيبات نيتروژن و فسفر و نيز به دليل عدم بهره برداري صحيح تصفيه خانه ها از يك سو و از سوي ديگر به دليل افزايش بيرويه رشد جمعيت و هم چنين رشد روز افزون بخش هاي صنعتي ، تصفيه خانه هاي موجود پاسخگوي نيازهاي امروز نبوده و اكثراً با دبي ورودي به مراتب بيش از دبي طراحي اوليه، فرايند تصفيه را به خوبي انجام نداده و پارامترهاي كيفي پساب دفعي آنان از مقادير استاندارد بالاتر مي باشد. با توجه به اهميت اين موضوع و پيامدهاي زيست محيطي ذكر شده در مورد تركيبات ازته و فسفره در محيط هاي پذيرنده پساب دفعي تصفيه خانه هاي فاضلاب( آبهاي سطحي و آبهاي زيرميني و مصارف مجدد پساب در كشاورزي)و الزامات مربوط به استاندارد پساب خروجي در استفاده مجدد و كمبود منابع آبي و بحران آب در كشور ضرورت تحقيق و بررسي در مورد تصفيه پيشرفته فاضلاب هاي شهري و ارتقاء سيستم هاي لجن فعال موجود به منظور حذف تركيبات نيتروژن و فسفر بيش از پيش احساس مي شود . با توجه به اين عوامل و اين موضوع كه صنعت تصفيه فاضلاب با روش هاي پيشرفته، گام هاي نخست را در كشور بر ميدارد، بنابراين تحقيق و مطالعه در مورد روشهاي پيشرفته بسيار حائز اهميت ميباشد.

جمع آوری فاضلابشبکه جمع آوری فاضلاب

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...