انواع فرايندها با رشد چسبيده در تصفیه فاضلاب   

فرايند های تصفيه بيولوژيکی با رشد چسبيده بر حسب نوع جريان و نحوه قرار گيری بستر به انواع مختلفی تقسيم ميشوند. جريان ورودی به راکتور ممکن است رو به بالا، رو به پائين و يا بصورت افقی باشد و بستر ممکن است بصورت ثابت (پکيج)و يا شناور باشد.

صافی چکنده

اين واحدها بصورت استوانه هاي قطوري هستند که داخل آنها با موادي مانند سنگ يا پوکه پر شده است. فاضلاب از طريق توزيع کننده ها بر روي آنها پخش مي گردد. و در هنگام عبور از ميان بستر مواد آلي توسط باکتريها حذف مي گردد. جريان در آنها رو به پائين بوده و بستر بصورت ثابت مي باشد. صافي هاي چکنده بر اساس بار گذاري به انواع مختلفي تقسيم بندي مي گردند.

صافی چکنده همراه با متعلقات

تصوير صافي چکنده همراه با متعلقات آن(۱- ورودي، ۲- مخزن پخش کننده ، ۳- لوله خروج جريان هوا، ۴- ديواره مخزن ، ۵- مديا ، ۶- لوله زهکش خروجي، ۷- لوله ورود هوا)

فرايند لايه لجن بيهوازی با جريان رو به بالا

فرايند UASB براي تصفيه فاضلاب هاي بسيار آلوده بکار گرفته مي شود. و فاضلاب از کف راکتور وارد مي شود و به سمت بالا از ميان لايه لجن عبور مي کند. اين لايه لجن مرکب از گرانول هاي بيولوژيکي مي باشد. ميکرو ارگانيزم هاي قرار گرفته در اين گرانول ها عمل تجزيه را انجام مي دهند بنابراين در اين راکتورها جريان راکتورها جريان رو به بالاست و نيز بستر بصورت شناور مي باشد.

فرايند لايه لجن بيهوازي با جريان رو به بالا

فرايندهای با بستر انبساط يافته

فرايندهای با بستر انبساط يافته

فرايند بستر انبساط يافته يک فيلتر با جريان رو به بالا است که بستر در آن بصورت شناورمی باشد. جمعيت بالايي از ميکرو ارگانيزم ها در اين سيستم ايجاد می گردد و برای تصفيه فاضلاب های بسيار قوی بکار می رود. براي جلوگيری از شستشوی جامدات زيستی از يک راکتور بی هوازی، انواع مختلفی از اجزاء بکار می رود.

تصفيه بي هوازي از طريق بستر انبساط يافته

فرايند تصفيه بی هوازی از طريق بستر انبساط يافته

ديسک های بيولوژيکی دوار

تماس دهنده های بيولوژيکی دوار شامل رديف هايی از صفحات پلاستيکی دوار هستند که در هر رديف به يک شفت متصل شده اند و به آرامی حرکت می کنند. ۴۰ % از قطر اين ديسک ها هميشه در فاضلاب غوطه ور است و با چرخش ديسک نقاط مختلف آن به ترتيب با فاضلاب و هوا تماس می يابد. ميکرو ارگانيسم ها بر روی اين صفحات رشد کرده و تشکيل فيلم های بيولوژيکی را می دهند. تماس دهنده های بيولوژيکی دوار به دو دسته هوازی و بی هوازی طبقه بندی می شوند.

دیسک های بیولیژیکی دوار

راکتور های بيولوژيکی با بستر شناور

اين راکتور هاي بيولوژيکي ، شامل سيستمهاي بيوفيلمي هستند که در آنها بستر بصورت دائم در حال حرکت است . حرکت اين بسترها بواسطه هواي زياد ، سرعت بالاي جريان آب و يا بواسطه تکان دهنده هاي مکانيکي مي باشد. در اين راکتورها بيو فيلم رشد بهتري مي يابد و گرفتگي آن کمتر مي باشد. راکتورهای زيستی با رشد چسبيده و بستر مستغرق فاضلاب به راکتور بيولوژيکي وارد مي شود ميکرو ارگانيسم ها بر روي زمينه بصورت چسبيده رشد می کنند و مواد آلی محلول را جذب می کنند. در اين راکتور ها جريان ممکن است رو به بالا و يا رو به پائين و يا حتی بصورت افقی باشد. بيشتر SAGB ها بدون سيستم جدا سازی جامدات و برگشت جريان کار می کنند.

راکتورهای زيستی با رشد چسبيده و بستر مستغرق

فاضلاب به راکتور بيولوژيکی وارد می شود ميکرو ارگانيسم ها بر روی زمينه بصورت چسبيده رشد.می کنند و مواد آلی محلول را جذب می کنند. در اين راکتور ها جريان ممکن است رو به بالا و يا رو به پائين و يا حتی بصورت افقی باشد. بيشتر SAGB ها بدون سيستم جدا سازی جامدات و برگشت جريان کار می کنند.

راکتورهای زيستی با رشد چسبيده و بستر مستغرق

سيستم های ترکيبی رشد معلق و چسبيده

در اين سيستمها هم از رشد معلق و هم رشد چسبيده استفاده مي گردد. مزيت عمده آنها حذف بالاي ازت وفسفر و بازده بالا در تصفيه فاضلابهاي بسيار قوي مي باشد. معمولاً علاقه به سيستم هاي رشد چسبيده مستغرق مربوط به غلظت زيست توده بالايي است که مي تواند در مقايسه با فرايند هاي رشد معلق داشته باشد.اين عمل باعث کاهش زمان ماند هيدروليکي مي گردد .HRT پائين باعث فشرده شدن سيستم و کاهش حجم مورد نياز راکتور مي گردد. بخصوص هنگامي که زمين براي ساخت تصفيه خانه محدود است اين عامل مي تواند بصورت يک مزيت مهم باشد. در اين سيستم هاي فشرده شده از بسترهاي مستغرق استفاده مي کنند که در آنها جريان مي تواند رو به بالا يا رو به پائين باشد. سيستمهاي ترکيبي رشد معلق و چسبيده که در آنها بستر مستغرق به يک سيستم داراي رشد معلق اضافه مي شود ، اخيرًا مورد توجه است . اين نوع روش که بعنوان يکي از پيشرفته ترين روش هاي تصفيه فاضلاب مطرح مي باشد با بهره گيري از رشد چسبيده و معلق بازده بسيار بالايي درحذف مواد آلي دارد که با توجه به بررسي هاي بعمل آمده در حذف مواد آلي کربن ، نيتروژن و فسفر پتانسيل بسيار مطلوبي را دارا است.