فاضلاب بیمارستان,تصفیه فاضلاب بیمارستانی   

با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آن ها و گسترش صنایع، روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محیط زیست افزوده می شود. فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند که باید آن ها را به طریق بهداشتی جمع آوری، تصفیه و در صورت امکان، مجدداً به گردش آب در طبیعت برگرداند.فاضلاب بیمارستان ها به دلایل متعددی نسبت به فاضلاب شهری دارای اهمیت ویژه ای است. بیمارستان ها، حجم قابل توجهی از آب هر اجتماع را به مصرف می رسانند، با وجود این که میزان سرانه مصرف آب در مصارف خانگی در حدود 100 تا 200 لیتر به ازای هر نفر است، اما به طور کلی این میزان در بیمارستان ها در گستره 350 تا 1400 لیتر در روز به ازای هر تخت گزارش شده است. البته مقدار تولید فاضلاب بیمارستانی در اجتماعات مختلف متفاوت است.

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

سرانه تولید فاضلاب در بیمارستان های امریکا 1000 لیتر در روز به ازای هر تخت برآورد شده است. این مقدار در کشور ایران به طور متوسط 745 لیتر در روز به ازای هر تخت، به طوری که در بیمارستان های تهران برای بیمارستان های تا400 تخت، 1300 لیتر و برای بیمارستان های بزرگ(تا 1000 تخت)، 750 لیتر به ازای هر تخت برآورد شده است. فاضلاب خروجی بیمارستان ها ممکن است دارای انواع میکروارگانیسم های بیماری زا و مواد دارویی، سایر مواد سمی خطرناك، مواد زاید جامد، مواد شیمیایی پرتوزا و ایزوتوپ های رادیواکتیو باشد. تخلیه و راه یابی این مواد به محیط زیست انسانی به خصوص آب های سطحی و زیرزمینی، مخاطرات و معضلات عمده ای را برای انسان ایجاد می نماید. لذا ضرورت دارد که از وضعیت خروجی فاضلاب بیمارستان ها اطلاع دقیق و صحیح داشته و تمهیدات لازم براي جلوگیری از ورود فاضلاب بیمارستانی بدون تصفیه به محیط زیست اندیشیده و از دفع آن ها به آب های سطحی و زیر زمینی که موجب آلودگی و در نتیجه اشاعه بیماری در بین افراد سالم جامعه می شود جلوگیری شود. تحقیقات ویروس شناسی صورت گرفته بر روی آب های سطحی آلوده به فاضلاب وجود(انتروویروس) و انواع دیگر ویروس ها مثل(آدنوویروس) را در فاضلاب بیمارستانی به اثبات رسانیده است. به علاوه بررسی ها بر روی فاضلاب بیمارستانی وجود مقادیر زیاد کلر و فلزات سنگین مثل جیوه و نقره را اثبات کرده است.

در پژوهش دیگر، میزان غلظت ترکیبات آلی کلردار در فاضلاب بیمارستانی به بالاتر از 10 میلی گرم در لیتر تعیین گردید. مطالعات دیگر وجود ترکیبات آلی کلردار و سایر ترکیبات دارویی(بدون هیچ حذف و تصفیه توسط سیستم های متداول تصفیه فاضلاب در بیمارستان) در آب های سطحی و زیر زمینی پذیرنده ای این گونه آلاینده ها تایید شده است، با توجه به این که در سال های اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی برای تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروز آلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب های درمانی به آب های سطحی و زیر زمینی، زمینه شیوع بیماری های مختلف فراهم خواهد شد و هزینه های سنگینی بر مردم و ارگان های متولی تحمیل خواهد گردید، بنابراین جمع آوری و تصفیه این نوع فاضلاب ها به روش اصولی ضروری است. علاوه بر آن در صورتی که فاضلاب بیمارستانی را بدون آگاهی از مشخصات آن و یا با انجام تصفیه ناقص، وارد شبکه جمع آوری فاضلاب و در نهایت وارد تصفیه خانه فاضلاب شهری کرد، باعث ایجاد مشکلات متعددی از جمله بهم خوردن تعادل سیستم بیولوژیکی براي تصفیه خانه فاضلاب شهری خواهد شد. با توجه به مطالب مذکور تصفیه و دفع فاضلاب بیمارستانی بر اساس استانداردهای زیست محیطی اقدام زیست محیطی، اقدامی الزامی محسوب می گردد.