تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب صنعتی   

فرایندهای ابتکاری برای تصفیه فاضلاب صنعتی حاوی فلزات سنگین، اغلب موارد شامل فناوری هایی برای کاهش سمیّت به منظور برآوردن استانداردهای تصفیه مبتنی بر فناوری می باشد..
جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده ای برای تصفیه فاضلاب های آلوده شده با فلزات کاربرد دارند. به هر حال، درآینده نزدیک، مهم ترین روش نویدب خش برای تصفیه فاضلاب چنین سیستم های پیجیده ای به نام روش فوتوکاتالیتیک بوده که به کاهش فوتون های بی ارزش از منطقه موردنظر نزدیک به اشعه فرابنفش می پرد ازد. آن ها منجر به کاهش آلاینده های ارگانیک و بازیافت فلزات در سیستم های تک ظرفی می گردند.

تعریف فاضلاب صنعتي و اثرات آن روي محیط زیست

به آبهای مصرف شده در واحدهاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي که بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مهمترین تفاوتي که مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از:

1- امكان وجود مواد و تركیبات شیمیایي و سمي در فاضلاب صنعتي بیشتر است.

2- خاصیت خورندگي آن بیشتر است.

3- خاصیت اسیدي و قلیائي بیشتري دارد.

4- امكان وجود ارگانیسم های زنده در آن كمتر است.

 

انواع فاضلاب های صنعتي تولیدي از یك واحد صنعتي

1- فاضلاب فرآیند : فاضلابي که در خط تولید ایجاد شده و داراي مواد یا محصولات آن واحد میباشد . مثلادر فاضلاب كارخانه نساجی (موادي مانند رنگ ، روغن و آحار مواد سفید كننده یا دترجنت ها موجود مي باشد.)

2- فاضلاب ناشي از دیگ هاي بخار، فاضلاب احیاي رزینها و برج خنك كننده حاوي نمک هاي محلول و فلزات هستند که با فاضلاب فرآیند ماهیت كاملا متفاوتي دارند.

3- فاضلاب ناشي از شستشوي دستگا ها و ماشین آلات كارخانه : در مواقع تعمیر یك واحد صنعتي این فاضلاب تولید مي شود.

4- فاضلاب ناشي از شستشوي كارگران یا استحمام و فاضلاب انساني این فاضلاب كاملا مشابه با فاضلاب خانگي بوده است.

 

آلاینده های مهم فاضلاب های صنعتي

- مواد آلي : تركیبات آلي طبیعي و مصنوعي که معمولا با پارامترهایی مانند سنجیده میشود. در اكثر كارخانجات این مواد آلي وجود دارد. در كارخانه آبكاري مواد آلي نداریم.

- املاح معدني مانند نمک ها، تركیبات معدني دیگر

- اسیدیته و قلیائیت: فاضلاب كارخانجات آبكاري اسیدي و چوب و كاغذ قلیایي است.

- مواد معلق و كلوئیدي كه در فاضلاب های صنعتي یافت میشوند. و سیستم تصفیه بیولوژیكي را مختل كرده و ایجاد كدورت میكنند.

- كدورت

- مواد شناور(مواد تولید كننده كف، روغن و چربي ، گریس و غیره) از نفوذ نور و اكسیژن به داخل آب جلوگیري مي كند. عمل فتوسنتز دچار اشكال مي شود.

- تركیبات شیمیایي سمي: آفت كش ها و علف کش ها ، سیانور

- فلزات سنگین : مانند كروم، كبالت، مس، سرب، جیوه که از صنایعي مانند آبكاري و دباغي و خودروسازي تولید میگردند.

- رنگ و تركیبات رنگي: منظره هایی ناهنجار روي فاضلاب ایجاد میكنند.

- تركیبات مغزي : ازت و فسفر در ایجاد اتریفیكاسیون مؤثرهستند.

- تركیبات رادیواكتیو : که در داخل برخي آزمایشگا ها و بیمارستان ها تولید میشود.

- پاتوژن ها: عموما در فاضلاب بیمارستان هایافت میگردند.

تنها قسمتي از فاضلاب كارخانه ها که تقریبا در تمام كارخانه ها خاصیت یكساني دارد فاضلاب حاصل از قسمت های خنك كننده آنها است. آلودگي این فاضلاب ها بسته به تعداد دفعاتی که آب براي خنك كردن در كارخانه ها بكار برده شده است متفاوت مي باشد و معمولا آلودگي آنها كمتر از فاضلاب های واحدهای دیگر است و بیشتر به صورت وجود مواد نفتي و روغني در آنها نمودار مي شود.

 

تصفیه فاضلاب صنعتی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی تصفیه فاضلاب

 

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه تثبيت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه های تثبيت فاضلاب، استخرهايی هستند كه در آن فاضلاب طی زمان ماند هيدروليكی لازم، تحت تاثير ميكروارگانيسم ها و واكنش های طبيعی، فرايند تصفيه را می گذراند.در اين بركه ها دو عمل ته نشينی و تثبيت همزمان به انجام می رسد.

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  فاضلاب های صنعتی

  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...

 • تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  فاضلاب های حاوی خون و پروتئین عمدتا در گشتارگاه ها تولید می شود. حذف خون از این فاضلاب ها به سختی انجام می گیرد. کارآمدترین روش برای تصفیه فاضلاب های حاوی خون و پروتئین، این است که ابتدا ذرات معلق خون و پروتئین حذف گردند.

 • تصفیه فاضلاب روغنی

  تصفیه فاضلاب روغنی

  روغن و مواد نفتی از متداولترین آلاینده هايی هستند كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمی وارد آب های زير زمينی، آب باران و بسياری از آبهای سطحی می گردند. اين آلاينده ها دارای اثرات سميت و سرطان زايی بوده و توانايی ورود به چرخه غذايی را نيز دارند.

 • تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب صنعتی

  جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده ای برای تصفیه فاضلاب های آلوده شده با فلزات کاربرد دارند. به هر حال، درآینده نزدیک، مهم ترین روش نویدبخش برای تصفیه فاضلاب چنین سیستم های پیجیده ای به نام روش ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  آشنايی با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت می کنند ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب

  روش های چربی گیری فاضلاب

  معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود.تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی ...

 • فرايندVip در تصفیه فاضلاب صنعتی

  فرايندVip

  فرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد...