افق ها و چالش های جدید در تصفیه فاضلاب   

افق ها و چالش های جدید

افق ها و چالش های جدید در تصفیه فاضلاب، در تصفیه فاضلاب مناطق خاص گوناگون واضح هستند. تغییر ویژگی فاضلابی که باید تصفیه شود، پدیدار شدن چالش های بهداشتی و زیست محیطی، مشکل باقیمانده های صنعتی، تداخل مقررات جدید در زمره مهمترین ها هستند.

دیگر چالش های مهم عبارتند از: 1) فرسودگی زمانی زیر ساخت 2) روش های جدید تحلیل و کنترل فرایند 3) عملکرد واحد تصفیه و قابلیت اطمینان آن 4) ضدعفونی فاضلاب 5) جریان سرریز مجرای فاضلاب ترکیبی 6) تاثیر سیلاب و سرریز ‍های بهداشتی و آلودگی منابع غیر نقطه ای 7) تصفیه جداگانه جریان های برگشتی 8) کنترل بو 9) بازسازی و روز آمد ‍سازی واحد های تصفیه فاضلاب.

فرسودگی زیر ساخت: بعضی از مشکلات در تصفیه فاضلاب با نوسازی زیر ساخت جمع آوری فاضلاب و ارتقای واحد های تصفیه ارتباط دارد. موضوعات شامل تعمیر و جایگزینی مجاری دارای نشتی و کوچکتر از اندازه مورد لزوم، کنترل و تصفیه جریان های سرریز از سامانه های بهداشتی و ترکیبی، کنترل تخلیه های غیر نقطه ای و ارتقای سامانه های تصفیه برای حصول زدایش سطح بالاتر از اجزای اصلی خاص است. به دلیل سن لوله ها و سازه های کمکی، انواع مواد و روش ها ساخت و فقدات تعمیرات، وقوع نشتی امری معمول است. نشتی به هر دو شکل عبور تدریجی و جریان ورودی است. که طی آن آب وارد سامانه جمع آوری می شود و نشتی به طرف خارج، که آب لوله ها را ترک می کند. که نشتی به بیرون باعث می شود فاضلاب تصفیه نشده وارد آب زیرزمینی گردد و با به بدنه آب های سطحی مجاور انتقال یابد.

تحلیل و کنترل فرایند: به دلیل تغییر مشخصات فاضلاب مطالعه درباره تصفیه پذیری فاضلاب افزایش یافته است بخصوص بر مبنای تصفیه اجرای اصلی خاص. چنین مطالعاتی بخصوص در جاهائیکه فرایند های تصفیه تصفیه فاضلابجدید در حال بررسی است، مهم هستند. بنابراین مهندس باید شیوه عمومی و روش شناسی را درک کند که شامل موارد زیر است:

1) ارزیابی تصفیه پذیری فاضلاب ( خانگی یا صنعتی )، 2) اجزی مطالعات آزمایشگاهی و واحد آموزشی 3) تفسیر اطلاعات آزمایشگاهی بصورت متغیر های طراحی.

کارایی و قابلیت اطمینان فرایند تصفیه: عوامل مهم در انتخاب فرایند و طراحی،کارایی واحد تصفیه و قابلیت اطمینان در حصول مجوز های مورد نیاز است. قابلیت اطمینان واحد تصفیه می تواند به عنوان احتمال, اینکه آیا یک سامانه می تواند شرایط تعیین شده عملکرد را به طور سازگاری و در یک دوره توسعه یافته از زمان پوشش دهد، تعریف شود. دو جزء قابلیت اطمینان، قابلیت اطمینان ذاتی فرایند و قابلیت اطمینان مکانیکی می باشند.

ضدعفونی ( گندزدایی ) فاضلاب: تغییرات در مقررات و توسعه فناوریهای جدید بر طراحی سامانه های ضدعفونی تاثیر گذاشته است. از لحاظ تاریخی، کلر ضدعفونی کننده منتخب برای فاضلاب بوده است. با افزایش تعداد مجوز های الزام‍آور مقادیر کم یا غیر قابل تشخیص کلر در خروجی تصفیه شده، یا بایستی تاسیسات کلر زنی اضافه می شدند و یا سامانه های کلر ‍زنی با سامانه های ضدعفونی جایگزینی نظیر پرتوهای فرابنفش ( UV) جایگزین می گردیدند.

مجرای فاضلاب ترکیبی ( ѕCSO )، مجرای فاضلاب بهداشتی (SSOѕ ) و منابع غیر نقطه ای: سرریزها از مجرای فاضلاب ترکیبی و مجرای فاضلاب سامانه های جمع آوری فاضلاب بهداشتی، به عنوان یک مشکل حاد که مستلزم راه حل است، شناخته شده است. مشکل بیشتر بحرانی خواهد شد، زیرا پیشترفت میزان مشخصات سیلاب ناشی از بارش تغییر می هد و ارسال بارش، کانالی شدن درون سامانه های جمع آوری سیل، ترکیبی و بهداشتی را افزایش می دهد. سامانه های ترکیبی مخلوطی از فاضلاب و سیلاب ناشی از بارش را حمل کرده و وقتی ظرفیت جداسازها پر می شود، سرریز آبهای دریافتی رخ می دهد. سرریز های حجیم می توانند بر کیفیت آب دریافتی اثر بگذارند و از دستیابی به استانداردهای متعهد شده جلوگیری نمایند. ترکیبی از عوامل در رها شدن فاضلاب تصفیه نشده از قسنت های سامانه جمع آوری فاضلاب بهداشتی نتیجه می شود. این رها سازی سامانه فاضلاب بهداشتی ( SSOѕ ) نامیده می شود.

SSOѕ ممکن است به وسیله عوامل زیر ایجاد شوند: 1) ورود مقادیر بیش از حد سیلاب 2) گرفتگی 3) نقص ساختمانی، مکانیکی یا الکتریکی.

بسیاری از سرریزها از فرسودگی زمانی سامانه های جمع آوری ای که ارتقا نیافته و یا نگهداری و تعمییر مناسبی نشده اند، حاصل می گردد. همچنین تاثیرات آلودگی از منابع غیر نقطه ای چالش ها، افزایش می یابد. به طوری که این امر با فاجعه بیماری های گوارشی ( روده ای ) همراه شده است.

تصفیه جریان های برگشتی: شاید یکی از توسعه های قابل توجه آتی در تصفیه فاضلاب، تهیه تاسیسات جداگانه برای تصفیه جریان های یست جامد ها و دیگر تاسیسات فرایندی است. تصفیه جریان های برگشتی به خصوص در جایی که سطوح ک نیتروژن در جریان خروجی تصفیه حاصل شده است، مهم خواهد بود.

تاسیسات جداگانه تصفیه شامل موارد زیر است: 1) عریان سازی با بخار برای جدا کردن آمونیاک از جریان بگشتی یست جامد ها 2) ته نشینی با سرعت بالا برای جداسازی مواد کلوئیدی رقیق و سخت ته نشینی و نیز باکتری های محافظت شده از ته نشینی 3) شناور سازی و ته نشینی با سرعت بالا برای آب شستشوی معکوس 4) زدایش فلزات سنگین قابل حل شدن به وسیله ته نشین سازی شیمیایی برای دستیابی به الزام تخلیه سخت گیرانه تر.

کنترل بوها و انتشار VOC: کنترل بوها و بخصوص کنترل تولید هیدروژن سولفید از چالش های سامانه های جمع آوری و تاسیسات تصفیه است. آزاد سازی هیدروژن سولفید اضافی به خوردگی پر شتاب بتون مجاری فاضلاب و ساختارهای کنترل مقدار آب ورودی به کانال واحد تصفیه و تجهیزات و آزاد سازی بوها منجر خواهد گردید. تاسیسات کنترل بو شامل پوشش های واحد های فرایندی، تجهیزات تصفیه خاص و تصفیه گازهای بودار، نیازمند یکپارچه شدن با طراحی واحد تصفیه است. حضور VOC ها و VTOC ها در فاضلاب، پوشاندن ساختارهای کنترل مقدار آب ورودی به کانال واحد تصفیه و تاسیسات تصفیه اولیه و نصب تاسیسات خاص برای تصفیه ترکیبات را، پیش از آنکه رها شوند، نیز ناگزیر ساخته است. در بعضی حالات، پیش تصفیه اصلاح یافته صنعتی برای حذف این ترکیبات به کار رفته است.

بازسازی و ارتقای واحد های تصفیه فاضلاب: واحد های تصفیه فاضلاب که دارای قدمت طولانی می باشند ، به آخر عمر مفیدشان می رسند و بیشتر این تجهیزات نیازمند به جاگزینی خواهند بود.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...