شبکه توزیع آب   

شبکه توزیع آب بخشی از تاسیسات آبرسانی شهری است که وظيفه آن رسانيدن آب به دست مصرف کنندگان مي باشد. اين شبکه توزیع آب تقريباً ۵۰ تا ۹۰ درصد كل هزینه هاي تاسیسات آبرسانی شهري را به خود اختصاص مي دهد.از آنجا كه تغییر لوله های یک شبکه پس از چندين سال بهره برداري ، هزینه سنگینی را در بردارد، لذا در محاسبه شبکه لوله کشی، جمعیت ۲۵ الي ۴۰ سال آینده شهر مبنای طرح قرار می گيرد.

 

سیستم لوله كشي آب را می توان به سه گونه طراحی نمود:

الف- شبکه های شاخه ای: این شبکه ها مانند درخت هستندکه ساده ترین نوع شبکه ها راشامل مي شوند. جریان آب در آنها همیشه یک طرفه بوده و جهت حركت آن از شاخه بزرگتر به سمت شاخه کوچک تر می باشد. محاسبه این شبکه ها ساده است اما يك عيب بزرگ دارد و آن اينست كه وقتي يك لوله مي شكند تمامي بخش هايي كه پشت سر اين لوله قرار دارد بدون آب مي مانند. ونيز به دليل اينكه در انتهاي شاخه ها ممكن است به دليل حجم كم مصرف ، آب مدتي ساكن بماند ، مزه آب تغيير ميكند و كيفيت خود را تا حدي از دست مي دهد و همچنين با توجه به اين نكته كه در این شبکه ها هميشه جريان آب يكطرفه مي باشدو سرعت در شاخه هاي فرعي كم است، در نتيجه امكان ته نشيني بيشتري براي ذرات معلق موجود در آن وجود دارد.

ب- شبکه های حلقه ای: اگر انتهای شبکه ها را به هم وصل نمائیم شبکه حلقه ای به دست می آید. در این شبکه ها جریان آب در لوله ها با توجه به نياز مصرفي قابليت تغییر جهت دارند و هر ناحیه از چند طرف قابليت آبرسانی شبکه تصفیه و توزیع آبدارد. این شبکه ها عاري از هرگونه عيوب مربوط به شبكه هاي شاخه اي هستند اما هزینه هاي ساخت وبهره برداري آنها بیشتر مي باشد و با توجه به معلوم نبودن جهت حركت جريان در لوله ها محاسبات آنها سخت تر می باشد.
ج- شبکه های درهم: چون ساختمان شبکه های حلقه ای خیلی گران تمام می شوند و همیشه و در همه جا با صرفه نیستند از این رو در عمل برای شبکه های لوله کشی شهر ها از ترکیب هر دو گونه شبکه استفاده می شود.