تاثير ضايعات غذایی در بهبود آبگيری لجن فاضلاب شهری   

فاضلاب شهریتوليد حجم بالای لجن از جمله مشکلات عمده اکثر تصفيه خانه های فاضلاب شهری مي باشد که لزوم ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و زيست محيطي را جهت مديريت و تصفيه مناسب فاضلاب های شهری را ايجاب مي نمايد. با توجه به اينکه در فرايند آماده سازي لجن کاربرد ترکيبات طبيعي نسبت به شيميايي از ارجحيت زيست محيطي و اقتصادی زيادی برخوردار است، متخصصين در تلاش براي يافتن مواد مناسب جهت جايگزيني مي باشند. در اين تحقيق آماده سازي و آبگيري لجن با سه ترکيب غذائي شامل نشاسته، عصاره لوبيا و پوست انار در مقياس آزمايشگاهي بصورت ناپيوسته و در طي دو مرحله اصلي تعيين pH و نيز دوز بهينه مواد توسط آزمون هاي زمان فيلتراسيون، درصد کاهش حجم لجن، درصد رطوبت کيک لجن و حجم آب فيلتر شده (در زمان 10 ثانيه) و کدورت آب فيلتر شده صورت پذيرفت. طبق نتايج حاصل، عصاره پوست انار در pHو غلظت بهينه به ترتيب 4 و متوسط1000 ppm بهترين کارائي را نشان داد. به گونه اي که نسبت به نمونه شاهد، زمان فيلتراسيون و رطوبت کيک لجن به ترتيب حدود 63 درصد و 6.5 درصد کاهش و حجم آب فيلتر شده در 10 ثانيه، 64 درصد افزايش يافت.