تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین   

تصفیه فاضلاب کشتارگاهفاضلاب های حاوی خون و پروتئین عمدتا در گشتارگاه ها تولید می شود. حذف خون از این فاضلاب ها به سختی انجام می گیرد. کارآمدترین روش برای تصفیه فاضلاب های حاوی خون و پروتئین، این است که ابتدا ذرات معلق خون و پروتئین حذف گردند. در تصفیه فاضلاب کشتارگاه، ابتدا pH را پائین آورده و سپس سولفونات لیگنین به فاضلاب اضافه میگردد. در این حالت پساب زرد رنگی درست خواهد شد. برای پایین آوردن pH و مقدار سولفونات لگنین پیش تصفیه شیمیایی کافی میباشد. سولفونات محصول جانبی کارخانه های کاغذ سازی است و می توان ازکارخانه های محلی تهیه آن را تهیه کرد. سولفات لیگنین را باید با نسبت تقریبی یا متناسب با زمان به فاضلاب افزود. توصیه میشود که در هنگام تصفیه فاضلاب ها ی حاوی خون و پروتئین، pH به کمتر از 4 کاهش یابد و سپس سولفونات لیگنین در حد استئوکیومتریک به فاضلاب اضافه شود. مقدار متغیر خون در فاضلاب استفاده از سیستم های تصفیه منقطع و آزمایش جار را ضروری می نماید. فاضلاب های که خونی هستن حاوی مقادیر بالایی از BOD و نیتروژن هستند ولی مقدار فسفر آنها کم می باشد. این فاضلاب ها را می توان به وسیله یکنواخت سازی و رسوبدهی شیمیایی همراه با تصفیه بی هوازی با سرعت بالا تصفیه کرد. همچنین این فاضلاب ها را می توان با فرآیندهای تصفیه بی هوازی و متعاقب آن فرآیندهای هوازی تصفیه کرد. به دلیل کمبود فسفر در فاضلاب ها ی حاوی خون و پروتئین، در صورت استفاده از فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی، اضافه کردن فسفر ضروری می باشد. فرآیندهای رسوبدهی شیمیایی می توانند مقدار زیادی از BOD را کاهش دهند اما مقدار زیادی از BOD بصورت محلول در فاضلاب وجود باقی خواهد ماند.