اجزای جریان های فاضلاب   

اجزایی که بسته به نوع سامانه مورد استفاده، از یک مجموعه به فاضلاب وارد می شوند، ممکن است شامل موارد زیر باشند:

1- فاضلاب خانگی: ( که فاضلاب بهداشتی نیز نامیده می شود ). فاضلاب خروجی از منازل مسکونی و از واحد های تجاری، موسسات و تاسیسات مشابه

2- فاضلاب صنعتی: فاضلابی که در آن ضایعات صنعتی فراوان باشد.

3- عبور تدریجی/ جریان ورودی: فاضلابی که از راههای مستقیم و غیر مستقیم وارد سامانه جمع‍آوری می‍گردد. عبور تدریجی، آب خارجی است که از طریق درزهای دارای نشت، ترک ها و شکستگی ها و یا دیواره های متخلخل، وارد سامانه جمع‍آوری می‍شود. جریان ورودی سیلاب از محل اتصالات تخلیه سیل ( حوضچه جمع آوری )، آبروهای سقف ( ناودان )، مسیر های تخلیه پی و زیر زمین یا از میان پوشش دریچه های دسترسی ( دریچه آدم رو ) وارد سامانه جمع آوری می‍شود.

4- سیلاب: آب جاری ناشی از بارش باران و آب شدن برففاضلاب شهری-فاضلاب خانگی

سه نوع از سامانه های جمع آوری برای جداسازی فاضلاب و سیلاب استفاده شده اند:

1- سامانه های جمع آوری بهداشتی

2- سامانه های جمع آوری سیلاب

3- سامانه های جمع آوری ترکیبی.

در جایی که سامانه های جمع آوری جداگانه برای جمع آوری فاضلاب ( سامانه های جمع آوری بهداشتی) و سیلاب ( سامانه های جمع آوری سیل ) استفاده شده،

جریان‍های فاضلاب در سامانه جمع آوری بهداشتی از سه ترکیب اصلی تشکیل شده است:

ا- فاضلاب خانگی

2- فاضلاب صنعتی

3- عبور تدریجی / جریان ورودی. در جایی که تنها یک سامانه جمع آوری ( ترکیبی ) استفاده شده است.