تجزیه و تحلیل و انتخاب شدت جریان ها و بارگذاری های اجزای اصلی فاضلاب   

تعیین شدن جریان فاضلاب و بارگذاری های جرمی اجزای اصلی، یک گام اساسی در آغاز فرایند طراحی مفهومی و امکانات تصفیه فاضلاب است. داده های قابل اطمینان از شدت جریان های موجود و طرح ریزی شده، بر ویژگی های هیدرولیک، اندازه یابی و ملاحظات عملیاتی اجزای سامانه تصفیه، تاثیر می‍گذارند. برای تعیین ظرفیت و ویژگی های عملیاتی تاسیسات جانبی، بارگذاری جرمی اجزای اصلی، شدت جریان و غلظت اجزای اصلی مورد نیاز است تا از تامین اهداف تصفیه، اطمینان حاصل شود.

عوامل و مساعل مهم و بارز در طراحی و برنامه ریزی بیشتر پروژه ها شامل موارد زیرند:

1- اجزای جریان‍های فاضلابشبکه جمع آوری فاضلاب

2- منابع فاضلاب و شدت جریان ها

3- تجزیه و تحلیل داده های شدت جریان

4- تجزیه و تحلیل داده های بارگذاری های جرمی جزء اصلی

5- تجزیه و تحلیل استاتیکی شدت جریان، غلظت اجزای اصلی و بارگذاری های جرمی

6- انتخاب شدت جریان طراحی و بارگذاری های جرمی

 

اجزای جریان های فاضلاب

اجزایی که بسته به نوع سامانه مورد استفاده، از یک مجموعه به فاضلاب وارد می شوند، ممکن است شامل موارد زیر باشند:

1- فاضلاب خانگی: ( که فاضلاب بهداشتی نیز نامیده می شود ). فاضلاب خروجی از منازل مسکونی و از واحد های تجاری، موسسات و تاسیسات مشابه

2- فاضلاب صنعتی: فاضلابی که در آن ضایعات صنعتی فراوان باشد.

3- عبور تدریجی/ جریان ورودی: فاضلابی که از راههای مستقیم و غیر مستقیم وارد سامانه جمع‍آوری می‍گردد. عبور تدریجی، آب خارجی است که از طریق درزهای دارای نشت، ترک ها و شکستگی ها و یا دیواره های متخلخل، وارد سامانه جمع‍آوری می‍شود. جریان ورودی سیلاب از محل اتصالات تخلیه سیل ( حوضچه جمع آوری )، آبروهای سقف ( ناودان )، مسیر های تخلیه پی و زیر زمین یا از میان پوشش دریچه های دسترسی ( دریچه آدم رو ) وارد سامانه جمع آوری می‍شود.

4- سیلاب: آب جاری ناشی از بارش باران و آب شدن برف

سه نوع از سامانه های جمع آوری برای جداسازی فاضلاب و سیلاب استفاده شده اند:

1- سامانه های جمع آوری فاضلاب بهداشتی

2- سامانه های جمع آوری سیلاب

3- سامانه های جمع آوری ترکیبی.

در جایی که سامانه های جمع آوری جداگانه برای جمع آوری فاضلاب ( سامانه های جمع آوری بهداشتی) و سیلاب ( سامانه های جمع آوری سیل ) استفاده شده، جریان‍های فاضلاب در سامانه جمع آوری بهداشتی از سه ترکیب اصلی تشکیل شده است:

ا- فاضلاب خانگی

2- فاضلاب صنعتی

3- عبور تدریجی / جریان ورودی. در جایی که تنها یک سامانه جمع آوری ( ترکیبی ) استفاده شده است.

 

منابع و شدت جریان ها فاضلاب خانگی

منشاء اصلی فاضلاب خانگی در یک جامعه، مناطق مسکونی و نواحی تجاری هستند. دیگر منابع مهم، شامل تاسیسات اداری و رفاهی است. برای مناطقی که اکنون شبکه جمع آوری فاضلاب دارند، شدت جریان فاضلاب به طور عادی از مقادیر ثبت شده موجود یا با اندازه گیری میدانی مستقیم، محاسبه می شود. برای شهرک های جدید، شدت جریان های فاضلاب از یک تجزیه و تحلیل داده های جمعیتی و تخمین شدت جریان های فاضلاب به ازای هر شخص از یک جامعه مشابه به دست می آید.مقدار ثبت شده آب مصرفی نیز ممکن است برای تخمین شدت جریان، استفاده شود. این اطلاعات ثبت شده به خصوص برای کشورهایی که آب مصرفی برای آبیاری زمین ها محدود است و 90% یا بیشتر از آن به فاضلاب تبدیل می‍گردد، مفید است. هنگامی که از میزان آب مصرفی ثبت شده برای مقاصدی نظیر آبیاری زمین ( که به سامانه جمع آوری تخلیه نمی‍شوند ) نشتی از خطوط لوله کشی اصلی آب و یا آب محصول مورد استفاده توسط موسسات صنعتی استفاده می‍‍گردد، باید به دقت ارزیابی شود. برای آن دسته از مناطق مسکونی ای که در آن توسعه زیاد اسکان، برنامه ریزی شده است، اغلب رشد شدت جریان بر اساس نواحی استفاده زمین و پیش‍بینی تراکم جمعیتی، قابل توصیه است. هر جا که مقدور باشد، این شدت ها باید بر مبنای داده های واقعی از جریان های موجود در جوامع مشابه منتخب و ترجیحاً در همان مکان، باشد. شدت جریان های فاضلاب می‍توانند بسته به کیفیت و کمیت آب مصرفی، ساختار شدت و اقتصادی، اجتماعی و سایر مشخصات جامعه تغییر یابند.

مناطق تجاری

بسته به عامل و فعالیت، شدت جریان واحد برای تسهیلات تجاری می‍تواند به طور گسترده تغییر کند. به دلیل تغییرات وسیعی که مشاهده گردیده است، باید همه گونه تلاشی برای بدست آوردن اطلاعات ثبت شده از تسهیلات واقعی یا مشابه صورت گیرد. اگر اطلاعات ثبت شده دیگری در دسترس نباشد، تخمین ها برای منابع تجاری منتخب بر مبنای عامل یا نیروهای خدماتی ایجاد می گردد.