روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب   

پکیج تصفیه فاضلاببه طور طبیعی در اثر فعالیت میکروارگانیسمها، مواد آلی به کربن، دی اکسیدکربن، آب و بخش اندکی از آن ب ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود:

تصفیه هوازی:

- این تصفیه در حضور اکسیژن انجام میشود

- سیستم پخش ارگانیسمها در پساب و سپس تصفیه آنها نمونه ای از روش لجن فعال شده میباشد و سایر روشها نیز عبارت است از: روش حوضچه اکسایش از نوع هوادهی و دیگری روش حوضچه اکسایش بیولوژیکی است.

- سیستم تثبیت ارگانیسمها در ماده : این سیستم دارای پوسته ی نازکی از میکروارگانیسم ها است که به ماده جامد چسبیده اند و با برخوردشان ب پساب، تصفیه آب انجام میشود. این روش را روش پوسته نازک حیاتی نیز مینامند. در این سیستم از روشهای هوادهی تماسی، صافی قطره ای، دیسک چرخان، آبیاری زمین، صافی شنی متناوب نیز استفاده میشود.

میکروارگانیسمهای تصفیه کننده پساب در حالت کلی به دو شکل می توانند وجود داشته باشند:

- مواد معلق پاشیده شده به شکل لخته در آب که ب روش لجن فعال شده نیز نامیده میشود.

- به صورت مواد ته نشین شده بر روی مواد جامد شناور موجود درآب که به روش پوسته نیز نامیده میشود.

تصفیه بی هوازی:

این تصفیه در مکان های عاری از اکسیژن انجام میشود و تفاوت چندانی هم با تصفیه هوازی ندارد بارزترین نمونه های تصفیه بی هوازی دو روش گرم و سرد است. روش کار به این صورت است که در مرحله اول، مقدار ماده آلی در این سیستم کاهش پیداکند و بعد عمل تصفیه به روش بی هوازی انجام گیرد.علاوه بر این از این سیستم ب عنوان روش تصفیه لجن اضافی تولید شده در فرآیند لجن فعال نیز استفاده میگردد. در حالت کلی این روش بدون ذخیره هوا انجام میشود. روش تصفیه بیولوژیکی منحصرا در تصفیه فاضلاب شهری مورد استفاده قرا میگرد. در روش بیولوژیکی شرایط زیست محیطی ک باعث توسعه توانایی میکروارگانیسمها میشود باید ثابت نگه داشته شود. و اساسی ترین شرایط زیست محیطی دما، فضای مناسب، و پی اچ میباشد.

انواع مختلفی از میکروارگانیسمها در تصفیه پساب شرکت می کنند. که مهمترین گروه میکروارگانیسم ک نقش اصلی را در تصفیه پساب دارد باکتری، پروتوزوآ، جلبک و... است. اگر چه تصفیه بیولوژیکی روشهای مختلفی دارد اما این اصل که برای به دست آوردن نرخ ثابت جداسازی، مقدار ارگانیسمها و مقدار بار آلودگی همیشه باید در حضور اکسیژن انجام گیرد

مقالات مرتبط
 • پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … حائز اهمیت می باشد.شرکت آرکاگستر طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات ...

 • طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می ...

 • ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

  عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود: ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

  برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از....

 • آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

  آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري ...

 • تصفیه زیستی و روش های آن

  زمانی که تصفیه فیزیک جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد. تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد ...

 • مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب ...

 • تصفیه فاضلاب به روش وتلند زیر سطحی

  یکی از منابع آلوده کننده محیط زیست و به خطر انداختن سلامت بشر فاضلاب شهری می باشد که هر سال هزینه زیادی رابرای اقتصاد کشورها وارد می کندمشکلات برخی ازسیستم های تصفیه...