روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب   

پکیج تصفیه فاضلاببه طور طبیعی در اثر فعالیت میکروارگانیسمها، مواد آلی به کربن، دی اکسیدکربن، آب و بخش اندکی از آن ب ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود:

تصفیه هوازی:

- این تصفیه در حضور اکسیژن انجام میشود

- سیستم پخش ارگانیسمها در پساب و سپس تصفیه آنها نمونه ای از روش لجن فعال شده میباشد و سایر روشها نیز عبارت است از: روش حوضچه اکسایش از نوع هوادهی و دیگری روش حوضچه اکسایش بیولوژیکی است.

- سیستم تثبیت ارگانیسمها در ماده : این سیستم دارای پوسته ی نازکی از میکروارگانیسم ها است که به ماده جامد چسبیده اند و با برخوردشان ب پساب، تصفیه آب انجام میشود. این روش را روش پوسته نازک حیاتی نیز مینامند. در این سیستم از روشهای هوادهی تماسی، صافی قطره ای، دیسک چرخان، آبیاری زمین، صافی شنی متناوب نیز استفاده میشود.

میکروارگانیسمهای تصفیه کننده پساب در حالت کلی به دو شکل می توانند وجود داشته باشند:

- مواد معلق پاشیده شده به شکل لخته در آب که ب روش لجن فعال شده نیز نامیده میشود.

- به صورت مواد ته نشین شده بر روی مواد جامد شناور موجود درآب که به روش پوسته نیز نامیده میشود.

تصفیه بی هوازی:

این تصفیه در مکان های عاری از اکسیژن انجام میشود و تفاوت چندانی هم با تصفیه هوازی ندارد بارزترین نمونه های تصفیه بی هوازی دو روش گرم و سرد است. روش کار به این صورت است که در مرحله اول، مقدار ماده آلی در این سیستم کاهش پیداکند و بعد عمل تصفیه به روش بی هوازی انجام گیرد.علاوه بر این از این سیستم ب عنوان روش تصفیه لجن اضافی تولید شده در فرآیند لجن فعال نیز استفاده میگردد. در حالت کلی این روش بدون ذخیره هوا انجام میشود. روش تصفیه بیولوژیکی منحصرا در تصفیه فاضلاب شهری مورد استفاده قرا میگرد. در روش بیولوژیکی شرایط زیست محیطی ک باعث توسعه توانایی میکروارگانیسمها میشود باید ثابت نگه داشته شود. و اساسی ترین شرایط زیست محیطی دما، فضای مناسب، و پی اچ میباشد.

انواع مختلفی از میکروارگانیسمها در تصفیه پساب شرکت می کنند. که مهمترین گروه میکروارگانیسم ک نقش اصلی را در تصفیه پساب دارد باکتری، پروتوزوآ، جلبک و... است. اگر چه تصفیه بیولوژیکی روشهای مختلفی دارد اما این اصل که برای به دست آوردن نرخ ثابت جداسازی، مقدار ارگانیسمها و مقدار بار آلودگی همیشه باید در حضور اکسیژن انجام گیرد

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...