فاضلاب چیست - تصفیه فاضلاب   

تصفیه آب و فاصلاب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است. در همه ی جوامع، هم بصورت مایع و هم بصورت جامد، فضولاتی تولید میشود.بخش مایع این فاضلاب ، همان آب مصرفی جامعه است که طی کارهای مختلفی آلوده شده است. فاضلاب را میتوان از نظر منابع تولید گفت که در واقع ترکیبی از فضولات و مایع است که بوسیله آب از مناطق تاسیسات تجاری، تاسیسات صنعتی، اداری و مسکونی حمل شده و با آبهای سیلابها، آبهای سطحی و زیر زمینی ادغام شده است. اگر فاضلاب تصفیه نشده و جمع گردد تجزیه مواد آلی آن باعث تولید گازهای بد بوی زیادی میشودو همچنینی فاضلاب تصفیه نشده به طور معمول میکروارگانیسمهای بیماریزای فراوانی را دارا می باشد که در دستگاه گوارش انسان و برخی از فضولات یا فاضلاب صنعتی موجود است. فاضلاب علاوه بر اینها شامل برخی مواد مغذی که باعث تحریک رشد گیاهان آبزی است میباشد ویا ممکن است شامل ترکیبات سمی نیز باشد بنابراین بر اساس این دلایلی که ذکر شد فاضلاب باید در جوامع صنعتی از محل تولید انتقال پیدا کرده و دفع و تصفیه گردد که این کار هم ضروری است و هم جنبه اقتصادی و کسب درآمد را دارد در واقع هدف نهایی از کنترل فاضلاب حفاظت محیط زیست با رعایت اصول بهداشت عمومی، اقتصادی و.... است.

تصفیه فاضلاب:فاضلاب چیست-تصفیه فاضلاب

فاضلابی که از کارخانجات و مراکز جمعیتی جمع آوری میشور به منابع آب یا خاک بازگردانده میشود. روش های تصفیه فاضلاب که در آن حذف آلایند ها از طریق واکنشهای زیست شناسی و شیمیایی انجام میگیرد و فرآیند واحد تصفیه نیز نام دارد در حال حاضر، عملیات و فرآیند باهم ادغام شده و امروزه مراحل اولیه و نهایی تصفیه فاضلاب نامیده شده است.

تصفیه اولیه : در تصفیه اولیه برای جدا کردن مواد شناور و قابل ته نشینی موجود در فاصلاب از عملیات فیزیکی مثل: ته نشینی و آشغالگیری استفاده میشود.

تصفیه ثانویه: در تصفیه ثانویه برای جدا کردن مواد آلی بزرگ از فاضلاب از فرآیند زیست شناختی و شیمیایی استفاده میشود.

تصفیه نهایی: در تصفیه نهایی برای حذف کردن آلایندهایی مثل: نیتروژن و فسفر که مقدارشان در تصفیه ثانویه کاهش زیادی پیدا نکرده است از واحد اضافی عملیات و فرآوری استفاده میشود.