فرايندهاي تصفيه فاضلاب   

مواد آلاینده از فاضلاب به روش های مختلفی حذف میشود که بر همین اساس میتوانیم بگوییم که تصفیه فاضلاب به سه روش اصلی تقسیم بندی میشود:

- روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب: در برخی موارد که برای حذف مواد آلاینده از فاضلاب، به یک فرآیند شیمیایی نیاز است از این روش استفاده میشود. این روش گاه بصوت غیر مستقیم و گاه مستقیم باعث جداسازی آلاینده ها از فاضلاب میشود. از همین رو به روش هایی که در آن از فرآیندهای شیمیایی استفاده میشود روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب گفته میشود.

برخی از روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب عبارت است از: ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون، انعقاد و لخته سازی، تنظیم فرآیندهای تصفیه فاضلابPH

- روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب: برای تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم ها و فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط با آنها از روش بیولوژیکی تصفیه فاصلاب استفاده میشود. میکروارگانیسم ها و بخصوص باکتری ها در هر شرایط از جمله با اکسیزن و بی اکسیزن قادر به ادامه حیات و فعالیت میباشند. به همین دلیل روش تصفیه فاضلاب بیولوژیکی به دو دسته تقسیم بندی میشود:

روش هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب : لجن فعال ، صافی های چکنده و RBC ، لجن فعال با هوادهی گسترده

روش بی هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب : UASB , ASBR

- روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب: برای جداسازی و حذف مواد آلاینده از نیروها و مکانیزم های فیزیکی از این روش استفاده میشود.

برخی از روشهای فیزیکی تصفیه فاضلاب عبارت است از: دانه گیری، آشغاگیری، فیلتراسیون، ته نشینی