مراحل تصفیه فاضلاب   

آشغالگیری : فاصلاب ورودی با عبور از آشغالگیری وارد پکیج تصفیه فاضلاب میشود که این مرحله با کاهش مکانیکی مواد جامد به قسمت هوادهی کمک میکند.

دیفیوزر هوادهی : وقتی که پساب وارد مخزن هوادهی شد، جریان تصفیه نشده با توده ی فعالی که در همه جای مخزن در حال فعالیت است مخلوط شده و با دیفیوزرها در کنار هم با آرایش خاصی قرار میگیرند طوری که نواحی مرده داخل مخزن به حداقل میرسد. دیفیوزرها در کف مخزن به یک سیستم بلوتری مرکزی متصل میشوند که باعث بوجود آمدن اختلاط مناسب و رساندن هوا به مبکروارگانیسمها میشود.

مراحل تصفیه فاضلاب   ته نشینی فاضلاب : اکسیژن انتقال یافته به فاضلاب بوسیله دیفیوزرها همراه با عمل چرخش ، یک محیط اکسیژن را برای میکروارگانیسمها فراهم میکند تا فاضلاب به کربن دی اکسید ، آب و لجن تبدیل شود که پس از هوادهی فاضلاب به یک مخزن ته نشینی که به شکل قیف است هدایت میشود. طراحی اندازه و ابعاد مخزن ته نشینی بر اساس متوسط جریان 24 ساعته در نظر گرفته میشود.

  برگشت لجن فعال : در طول 24 ساعته لجن تشکیل شده در قسمت پایین این مخزن انباشته میشود و پمپ های هوا با قابلیت پمپاژ مناسب برای بازگرداندن این مواد جامد به عنوان لجن فعال به محفظه هوادهی به منظور حداکثر بهره وری    فرآیند بیولوژیکی استفاده میشود.

  تصفیه لجن و گندزدایی فاضلاب: در صورت لزوم ، لجن مازاد به مخزن هاضم لجن برای تصفیه و کاهش هدررفت منتقل میشود. آب تصفیه شده قبل از تخلیه ، از مرحله ته نشینی به مرحله ضدعفونی هدایت میشود تا از طریق کلر یا اشعه ماوراء بنفش تصفیه کامل گردد.

  فیلتر شنی : فیلتر شنی اضافی هم برای مواقعی که کیفیت بالاتری از پساب نیاز باشد، استفاده میشود.