قیمت پکیج تصفیه فاضلاب و هدف از تصفیه فاضلاب   

هدف از تصفیه فاضلاب:

- نوع فرآیندی که برای تصفیه فاضلاب در نظر گرفته میشود . هوازی یا بی هوازی . تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی به دلیل بوی بد و آزار دهنده و کیفیت ضعیف تر خروجی فاضلاب به نسبت روش هوازی کمتر مورد استفاده و تایید سازمان محیط زیست می باشد. در تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی اصولا از سپتیک تانک ها ی مختلف استفاده میشود و در انتها به راکتور بی هوازی ختم میشوند. ولی در روش هوازی با استفاده از تجهیزات هوادهی باکتری های هوازی این نوع باکتریها را ابتدا رشد داده و ازخود خوری باکتر یها جلوگیری میکنند همچنین از انواع منعقد کننده های مجاز همچون آلوم نیز استفاده میشود.هدف از تصفیه فاضلاب

- پکیج استفاده شده از چه جنس و آلیاژی میباشد.

- شرایط جوی منطقه قرار گیری پکیج و انتخاب سیستم هوادهی.