تفاوت فاضلاب ها و پساب ها   

فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.

در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد:تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

  • هوادهی طبیعی (برکه های تثبیت)
  • وارد نمودن آب به هوا (ایجاد تلاطم با کمک هوادهی سطحی)
  • وارد نمودن هوا به آب (با استفاده از هواپخشان)

 

شاخص های آلودگی آب و فاضلاب عبارتند از:

  1. اکسیژن مورد نیازشیمیایی1 (COD)
  2. اکسیژن خواهی بیولوژیک2(BOD)
  3. کل مواد معلق3(TSS)
  4. کل کربن آلی4(TOC)
  5. اکسیژن محلول5(DO)
  6. سایر روش ها

 

تعریفCOD

میزان اکسیژن مورد نیاز جهت معدنی شدن کلیه مواد آلی موجود در فاضلاب که با یک دیکرومات پتاسیم در محیط اسیدی در حضور سولفات نقره ، تمام موادآلی موجود به CO2 اکسید شوند و مقدار آن برحسب میلی گرم در لیتر اکسیژن بیان می شود.

تعریف BOD

مقدار اکسیژنمود نیاز که باید به فاضلاب داده شود تا باکتریهای هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نمایند همچنین جز شاخص استاندارد جهانی می باشد و اندازه گیری آن به دما و زمان وابسته است این شاخص با کمک دستگاه اتکوبارتور اندازه گیری می شود.

تعریف TSS

ذرات جامد معلق میتوانند شامل گل و لای ، شن ، جلبک ، ، خاک ، سنگ ریز باشد. آب را از یک فیلتر ریز عبور می دهیم. مواد جامد محلول و مواد کلوییدی از فیلتر عبور میکنند و ذرات جامدی که روی فیلتر باقی میمانند ، همان مواد جامد معلق آب نظر است.

تعریف TOC

مقدار CO2حاصل از مواد آلی ضمن اتمیزه کردن فاضلاب در درون یک کوره احتراق ایجاد شده و بر حسب کربن باقیمانده بیان می شود.

تعریف DO

میزان اکسیژن حل شده در آب است .گاز اکسیژن محلول در آب دارای اهمیت زیادی برای موجودات ابزی می باشد.. مقدار اکسیژن حل شده در فاضلاب شهری بیانگر قدرت تصفیه خود بخودی و طبیعی آن می باشد.

 

1- Chemical Oxygen Demand
2- Biological Oxygen Demand
3- Total suspended solids
4- Total Organic Carbon
5- Oxygen Demand