تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی   

فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها ،رستورا ن ها و ... در شبکه فاضلاب خانگی جمع آوری می شود.

فاضلاب خانگی با فاضلاب صنعتی دارای تفاوت هایی است که در زیر به چند مورد آن اشاره شده است:

- در فاضلاب صنعتی میکرو ارگانیسم کمتری موجود می باشد.

- در فاضلاب صنعتی ترکیبات سمی و آلاینده های شیمیایی و فلزات سنگین امکان پذیر می باشد.تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

- در فاضلاب صنعتی خوردندگی بیشتری وجود دارد.

- خاصیت اسیدی یا قلیایی فاضلاب صنعتی بیشتر است.

- طراحی و نصب فاضلاب خانگی هزینه کمتری در بر دارد.

 ویژگی های مثبت پکیچ تصفیه فاضلاب خانگی

- برای بهره برداری به استخدام افراد متخصص نیاز نمی باشد.

- نسبت به بقیه تصفیه خانه ها نگهداری و تعمیر آن کم هزینه می باشد.

- حمل و نقل آن سبک بوده و نصب آن آسان می باشد.

- از پساب خروجی آن برای مصارف گوناگون استفاده می شود.

- رفع خطر برای سلامت انسان و محیط زیست بخاطر خروجی مطابق با استاندارد.

سیستم های تصفیه فاضلاب شهری

آشغالگیری

متداولترین آشغالگیری ، آشغالگیری درشت در حدود 6 تا 150 میلی متر و و آشغالگیری درشت کوچکتر از 6 میلی متر می باشد.واحد آشغالگیری اولین واحد عملیاتی در تصفیه خانه می باشد.این سیستم بمنظور حذف ذرات بزرگ ورودی به تصفیه خانه انجام می گیرد. آشغال گیری در دهانه درشت برای حفظ کردن بخش های مختلف تصفیه خانه انجام میگیرد ازجمله برای محافظت از بخش هایی چون پمپ ها ،خطر گرفتگی لوله ها.

دانه گیر

موادی چون تفاله های چایی،فیلترسیگار، خرده سنگ ها و...که قابل تجزیه بیولوژیک نمی باشد.عدم حذف این مواد مشکلاتی را در واحدهای بی هوازی، هوادهی درنتیجه تجمع ایجاد می کند. دانه گیری با هدف جلوگیری از گرفتگی لوله و کانال هاو حفاظت تجهیزات و جلوگیری از فرسایش و همچنین ممانعت از زیاد شدن لجن اولیه و ثانویه و کاهش بوی بد انجام میگیرد.