ویژگی انواع فاضلاب ها   

فاضلاب هایی که ازمراکز جمعیتی و کارخانجات جمع آوری می شود سرانجام به منابع خاک یا آب باز می گردد در طول 20 تا 30 سال گذشته تعداد مراکز صنعتی که فضولات خود را به شبکه های فاضلاب شهری تخلیه می کردند بسیار افزایش یافته است کاربرد فاضلاب های تصفیه از گذشته تاکنون در کشورهای مختلف جهان رواج داشته است در کشورهای توسعه یافته بارعایت قوانین زیست محیطی از آن استفاده می کردند.محور این قوانین بر سلامت و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب و خاک استوار بوده است.در حالی که کشورهای در حال توسعه فاقد برنامه ریزی های مناسب در زمینه استفاده از پساب ها می باشد به همین دلیل با پیامد های چون آلودگی آب و خاک و محیط زیست روبرو هستند.در حال حاضر در کشور ایران بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب موجود، با هدف استفاده مجدد از پساب در کشاورزی اجرا می گردد.انواع فاضلاب ها عباراتند از فاضلاب خانگی، فاضلاب سطحی و فاضلاب صنعتی

فاضلاب خانگی: رنگ این فاضلاب نشان دهنده ی عمر آن ها می باشد فاضلاب تازه به رنگ خاکستری و فاضلاب گندیده به رنگ تیره می باشد. وزن مخصوص فاضلاب : مواد خارجی موجود در فاضلاب و برخی گازهای محلول در آن باعث سبک شدن وزن فاضلاب می شود. بوی فاضلاب : حاصل گازهای است که در نتیجه متلاشی شدن مواد آلی ایجاد می شودبوی فاضلابی که تازه است قابل تحمل تر از فاضلاب کهنه می باشد. دمای فاضلاب: به دلیل اعمال زیستی باکتری ها درجه گرمای فاضلاب ، بیشتر از گرمای آب می باشد. موجودات زنده در فاضلاب : فاضلاب ها همیشه موجوداتی زنده چون میکروب ها و ویروس در خود به همراه دارد.درجه اسیدی فاضلاب : فاضلاب ها که تازه هستند حالت خنثی و فاضلاب های گندیده حالت اسیدی دارند. فاضلاب خانگی از دستگاه های بهداشتی و قسمت ها مختلف خانه تشکیل شده و غلظت انها بسته به مقدار مصرف سرانه آب در شهرها تغییر می کند.

فاضلاب سطحی: این فاضلاب ها در نتیجه ذوب برف ها و بارندگی های موجود در سطح زمین ایجاد می شود این جریان ها به دلیل برخورد با پشت بام ،آشغال ها و ... آلوده می شوند بیشترین موادخارجی موجود در این فاضلاب از شن و ماسه و همچنین ذرات نفتی و ذرات گیاهی و حیوانی که در نتیجه شستسوی خیابان وارد فاضلاب می شود .

فاضلاب صنعتی:خواص فاضلاب صنعتی به نوع فراورده ها ی کارخانه بستگی دارداین فاضلاب از لحاظ وجود مواد سمی ،خاصیت خورندگی،وجود موجودات زنده و ...با فاضلاب خانگی تفاوت دارد.