آبیاری با فاضلاب تصفیه شده   

آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري خاك و تغییر ویژگی های شیمیایی خاك شده و درآخر منجر به کم شدن محصول و غیرقابل استفاده شدن زمین هاي کشاورزي می شود از جمله دلایل کاهش محصول می توان به شور و قلیایی بون خاک اشاره کرد که از نفوذ آب به زمین جلوگیری می کند. وجود عواملی چون کاهش تهویه ، تراکم خاک، وجود عوامل سنگین چون فلزات در خاک باعث تغییر خصوصیات خاک می شود. آب وهوای منطقه و نوع خاك و گیاه نقش مهمی در چگونگی استفاده از فاضلاب دارد.

استفاده از فاضلاب تصفیه نشده در کشاورزي و اثرات آن

از گذشته دور ، از فاضلاب تصفیه نشده در بخش کشاورزي درکل دنیا بخصوص در کشورهاي کمتر توسعه یافته در حواشی شهرها و مناطق روستایی استفاده می شد از فضولات انسانی براي آبیاري زمین های کشاورزی در کشورهایی چون چین، هند، ویتنام ، افریقا و امریکاي جنوبی استفاده می شد استفاده از فاضلاب تصفیه نشده برای انسان خطرناک می باشد درزیر به چند نمونه ازاین خطرات اشاره شده است:

خطرات بهداشتی فاضلاب تصفیه نشده

فاضلاب تصفیه نشده دارای عوامل بیماریزا می باشد که ممکن است برای مدت طولانی در محیط باقی بماند وبه انسان سرایت کند غلظت فاضلاب ها نیز از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت می باشد از مهمترین این بیماری ها می توان به اسهال و بیماری کرم شلاقی اشاره کرد که در کشورهای چون پاکستان که بیشتر از فاضلاب تصفیه نشده استفاده می کنند شایع می باشد فاضلاب شهری چنانچه دارای فضولات انسانی باشد علاوه بر عوامل بیماری زا باعث الودگی آب و خاک و تولید بو نیز می شود.