تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی   

برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از مهمترین وظایفی که تصفیه خانه های فاضلاب برعهده دارند تصفیه فاضلاب انسانی می باشددر فرایند تصفیه فاضلاب انسانی باید به مواردی چونتصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

- حجم فاضلاب انسانی

- کیفیت فاضلاب انسانی ، توجه شود.

روش هوازی: به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود در این روش ، تصفیه به کمک اکسیژن انجام می گیرد در تصفیه کامل تقریبا 90 درصد5BOD کاهش می یابد اما در تصفیه ناقص در حدود کمتراز 80 درصد کاهش می یابد در روش هوازی به افراد متخصص و هزینه زیادی نیاز می باشد از این روش بیشتر در شهرهای بزرگ استفاده می شود. . روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، RBC، SBR، MBR نمونه هایی از روش بیولوژیکی می باشند.

روش بی هوازی : در این روش اکسیژن به فاضلاب نمی رسد و باکتری ها بی هوازی شروع به فعالیت می کنند در روش بی هوازی باکتری ها اکسیژن مورد نیاز خودرا ازتجزیه مواد آلی در فاضلاب بدست می آورند. روش UASB، FBR، ASBR نمونه های از روش بی هوازی می باشند. . در مراحل تصفیه بیهوازی كنترل عواملی چون درجه حرارت، PH محیط، درصد پروتئین ها و كربوهیدرات ها، چربی فاضلاب، اندازه ذرات معلق و غلظت آمونیاك باید مورد توجه قرار گیرد. در روش تصفیه بیهوازی (مانند راکتورهای UASB ، FBR ، فیلترهای بیهوازی و فرآیند تماس بیهوازی) تجزیه مواد آلی كندتر از روشهای هوازی انجام می گیرد در این فرآیند سه مرحله اتفاق می افتد.

در اولين مرحله كه مرحله هيدروليز کردن و مهمترین مرحله می باشد مرحله دوم تصفيه بیهوازی اسيدی شدن توسط ميکروارگانيسم های اسيد ساز است سومین مرحله، مرحله تولید متان است.