طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی   

کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می باشد و در تصفیه خانه های شهری تصفیه می شود.در برخی موارد زائدات باید بصورت جدا جمع اوری شود مواد شیمیایی فاضلاب بیمارستانی بر میگرو ارگانیسم های و باکتری های فعال در فرایند تصفیه تاثیر می گذارد داشتن تصفیه خانه اختصاصی برای بیمارستان هایی که به شبکه فاضلاب دسترسی ندارند لازم می باشد برای طراحی و ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی در ابتدا باید ترکیبات خام فاضلاب را محاسبه کنیم همان طور که فاضلاب شهری به عادات مردم ، سطح بهداشت ، وضعیت اقتصادی و عواملی از این قبیل بستگی دارد. پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی به دو صورت سطحی و دفنی با کمترین فضا بصورت دستی و اتوماتیک قابل بهره برداری می باشدبرای ساخت بدنه پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی می توانداز پلی اتیلن و فلزی و در برخی موارد که کمبود فضا وجود دارداز کامپوزیت استفاده میشود . پکیچ پلی اتیلن تصفیه فاضلاب بیمارستان قابلیت دفن در درون زمین بدون سازه نگهبان همچنین دارای صرفه اقتصادی نسبت به بقیه مدلها می باشد . قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی به میزان فاضلابی که در روز از بیمارستان تولید و به بیرون دفع می شود بستگی دارد. پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی باید به گونه ای باشد که وبا، یرقان ،فلج اطفال ،حصبه، شبه حصبه، سل، دیسانتری باسیلی، مسمومیت های ناشی از سالمونلا- کرم های نواری ، انگل روده ، لیتپو سپیروزیس ، اسهال خونی، بورسلوز، سیاه زخم ، کرم های نماتود را از بین ببرد .

تقسیم بندی فاضلاب بیمارستانی برای طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب:طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

- فاضلاب خطرناک

- فاضلاب بهداشتی

- فاضلاب شهری

- فاضلاب صنعتی