استفاده مجدد فاضلاب شهری تصفیه شده   

مناسب ترین مورد مصرف فاضلاب شهری تصفیه شده در آبیاری کشاورزی است . این کار دارای مزایای زیادی است و لی نیاز به آنالیزهای متعدد تاثیرات آن روی مردم و خاک ها و محصولات کشاورزی و تعریف فرآیند تصفیه صحیح برای دست یابی به تراز کیفی مناسب، دارد . مهمترین مزیت استفاده از فاضلاب ها در مصارف آبیاری این است که بسیاری از مواد موجود در فاضلاب می تواند بر روی گیاهان به ع نوان مواد مغذی باشد که در غیر اینصورت احتمال دارند آب رودخانه ها را آلوده کنند و باز از طرف دیگر این مزیت را دارند که کودهای شیمیایی کمتری مورد نیاز است. درجه شوری فاضلاب و ترکیبات سمی آلی و غیر آلی معمولا آنقدر بالا نیست که از استفاده آن برای مقاصد آبیا ری جلوگیری می کند. با وجود این کنترل حضور این مواد لازم می باشد . فاضلاب باید دارای غلظت مواد معلق پایینی باشد به تراز مناسبی از ارگانیزم های بیماری زا دست یابد . سیستمهای ساده تر و ارزان تر هم مورد آزمایش قرار حذف شده اما شامل واحدهای انعقاد و لخته Clari- flocculation گرفته اند که در آنها سازی در خط تصفیه است . فرآیند گندزدایی و حذف مواد معلق دارای اهمیت خاصی است مانند بسیاری عوامل بیماری زا (پاتوژن) که به ذرات جامد یا ذرات کلوئید در سوسپانسیون می چسبند . ضروری است که جامدات معلق به طور موثری به منظور اطمینان از این که فاضلاب به خوبی گندزادیی شده است، حذف گردند. حذف فسفر زمانی که لازم شود، وجود عملیات اضافی مثل ترسیب و دفع و لجنهای شیمیایی اجتناب ناپذیر است.که ما بین فرآیندهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی انجام می Clari-flocculation مرحله شود اجازه می دهد که حذ ف جامدات و خصوصا مواد آلی که در خروجی ثانویه هستند افزایش یابد .

فیلتراسیون و ته نشینی بعد از آن یا یک روش جایگزین، یک مرحله ضروری برای دستیابی به فاضلابی زلال است که گندزدایی مناسب روی آن انجام گیرد . علی هذا این یک شرایط ضروری برای از بین بردن ویروسها و پا رازیتها است که به خوبی در برابر گندزدایی مقاومت می کنند . فیلتراسیون معمولا توسط فیلترهای شنی ساده همگن یا فیلترهای نوع دو بستری . شامل مخلوط شن و آنتراسیت که حذف ترکیبات آلی محلول را در حد متعادل ممکن می کنند انجام می شود. (lopez and liberti 1992)

گندزدایی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. گندزدایی بخصوص با در نظر گرفتن قوانین محدود کننده ای که به دلیل عوامل بیماری زا توسط قانون اعمال می شود در خلال با عوامل شیمیایی شامل کلر UV فرآیندهای خاصی که از پرتوافکنی استفاده می کنند مثل و ازن و برم و ید نیز انجام می ش ود. بیشترین گندزدا که به طور متناوب به کار می رود کلر است. زیرا به سادگی تجزیه می شود واز نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. اغلب از بین بردن عوامل بیماری زا کافی نمی باشد . بعضی اوقات به خاطر محدودیت پخش گندزدا در فاضلاب و یا بخاطر کم بودن زمان تماس گندزداها ب ا میکروارگانیزمها . اغلب لازم است برای دسیتابی به تراز قابل قبولی از گندزدایی، از دوز بیشتری کلر استفاده کرد. در نتیجه ایجاب می نماید که بعد از آن از مرحله کلرزدایی برای کاهش تراز کلر باقیمانده که می تواند به گیاهان ضرر برساند استفاده کرد . عوامل متفاوت دیگر ی را هم در این است که مرحله می توان به کار برد . یکی از رایج ترین آنها دی اکسید سولفور (SO2) مزیت آن این است که می تواند به استفاده از سیستمهای مشابه که برای کلر و سولفیت سدیم که ارزانتر و پایدارترند کمک کند.

تصفیه فاضلاب بهداشتی تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب انسانی