تاریخچه تصفیه فاضلاب   

آثار جمع آوري فاضلاب به اوایل قرن نوزدهم میلادي بر می گردد.آثار تصفیه اصولی فاضلاب به اوایل قرن بیستم میلادي بر می گردد.پیدایش نظریات

میکروبی کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادي آغاز انقلابی درعلم بهداشت عمومی بود. قبل از آن رابطه مابین آلودگی و بیماري فقط به

صورت مبهم شناخته شده بود و از علم نوپاي باکتري شناسی استفاده اي در تصفیه فاضلاب نشده بود.


تاریخچه تصفیه فاضلاب در ایران
شواهد حاکی از وجود شبکه جمع آوري فاضلاب در تخت جمشید می باشد.سیستم گرمایش حمام معروف شیخ بهایی از گاز متان آزادشده حاصل از تصفیه فاضلاب به روش بیهوازي بوده است.

تصفیه فاضلاب