فاضلاب های صنعتی   

تعریف فاضلاب صنعتي و اثرات آن روي محیط زیست

به آبهای مصرف شده در واحدهاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي که بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مهمترین تفاوتي که مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از:

1- امكان وجود مواد و تركیبات شیمیایي و سمي در فاضلاب صنعتي بیشتر است.

2- خاصیت خورندگي آن بیشتر است.

3- خاصیت اسیدي و قلیائي بیشتري دارد.

4- امكان وجود ارگانیسم های زنده در آن كمتر است.

 

انواع فاضلاب های صنعتي تولیدي از یك واحد صنعتي

1- فاضلاب فرآیند : فاضلابي که در خط تولید ایجاد شده و داراي مواد یا محصولات آن واحد میباشد . مثلادر فاضلاب كارخانه نساجی (موادي مانند رنگ ، روغن و آحار مواد سفید كننده یا دترجنت ها موجود مي باشد.)

2- فاضلاب ناشي از دیگ هاي بخار، فاضلاب احیاي رزینها و برج خنك كننده حاوي نمک هاي محلول و فلزات هستند که با فاضلاب فرآیند ماهیت كاملا متفاوتي دارند.

3- فاضلاب ناشي از شستشوي دستگا ها و ماشین آلات كارخانه : در مواقع تعمیر یك واحد صنعتي این فاضلاب تولید مي شود.

4- فاضلاب ناشي از شستشوي كارگران یا استحمام و فاضلاب انساني این فاضلاب كاملا مشابه با فاضلاب خانگي بوده است.

 

آلاینده های مهم فاضلاب های صنعتي

- مواد آلي : تركیبات آلي طبیعي و مصنوعي که معمولا با پارامترهایی مانند سنجیده میشود. در اكثر كارخانجات این مواد آلي وجود دارد. در كارخانه آبكاري مواد آلي نداریم.

- املاح معدني مانند نمک ها، تركیبات معدني دیگر

- اسیدیته و قلیائیت: فاضلاب كارخانجات آبكاري اسیدي و چوب و كاغذ قلیایي است.

- مواد معلق و كلوئیدي كه در فاضلاب های صنعتي یافت میشوند. و سیستم تصفیه بیولوژیكي را مختل كرده و ایجاد كدورت میكنند.

- كدورت

- مواد شناور(مواد تولید كننده كف، روغن و چربي ، گریس و غیره) از نفوذ نور و اكسیژن به داخل آب جلوگیري مي كند. عمل فتوسنتز دچار اشكال مي شود.

- تركیبات شیمیایي سمي: آفت كش ها و علف کش ها ، سیانور

- فلزات سنگین : مانند كروم، كبالت، مس، سرب، جیوه که از صنایعي مانند آبكاري و دباغي و خودروسازي تولید میگردند.

- رنگ و تركیبات رنگي: منظره هایی ناهنجار روي فاضلاب ایجاد میكنند.

- تركیبات مغزي : ازت و فسفر در ایجاد اتریفیكاسیون مؤثرهستند.

- تركیبات رادیواكتیو : که در داخل برخي آزمایشگا ها و بیمارستان ها تولید میشود.

- پاتوژن ها: عموما در فاضلاب بیمارستان هایافت میگردند.

تنها قسمتي از فاضلاب كارخانه ها که تقریبا در تمام كارخانه ها خاصیت یكساني دارد فاضلاب حاصل از قسمت های خنك كننده آنها است. آلودگي این فاضلاب ها بسته به تعداد دفعاتی که آب براي خنك كردن در كارخانه ها بكار برده شده است متفاوت مي باشد و معمولا آلودگي آنها كمتر از فاضلاب های واحدهای دیگر است و بیشتر به صورت وجود مواد نفتي و روغني در آنها نمودار مي شود.

 

تصفیه فاضلاب صنعتی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی تصفیه فاضلاب