تصفيه فاضلاب,شرکت تصفیه فاضلاب   

تصفيه فاضلاب

باتوجه به روند افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ که خود بصورت طبيعي باعث افزايش ميزان فاضلاب شهري ميگردد زمينه تشکيل سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري امري لازم و ضروري به نظر ميرسد . در اين تحقيق سعي شده بصورت اجمالي در مورد فاضلاب و تصفيه و برگشت آن به سيستم آبرساني نگاهي گذرا داشته باشيم .

فاضلاب :
فاضلابي که به تصفيه خانه شهري ميرسد ، مجموع فاضلابي است که از سه منبع مختلف در شبکه فاضلاب وارد ميشود . اين سه منبع عبارتند از :
الف) فاضلاب خانگي
ب) نشت آب
ج) پساب صنعتي
تصفیه فاضلاب بهداشتی
بنا بر تعريف مجموعه فاضلاب حاصله از سه منبع را فاضلاب شهري يا فاضلاب بهداشتي خوانند .البته ممکن است براي شهرهاي ايران در شرايط موجود از مقدار مربوط به پساب صنعتي صرف نظر کرد ولي نشت آب به ويژه در شهرهايي که سطح سفره آب زيرزميني آنها بالا است بسيار اهميّت دارد .
معمولاً مقدار فاضلابي را که در طرح در نظر ميگيرند معادل مقدار فاضلاب متوسط شبانه روز در مواقع غيرباراني است . بايد توجّه داشت که اين رقم کاملاً قراردادي است زيرا در ساعات مختلف شبانه روز مقدار فاضلاب از مقدار متوسط در ۲۴ ساعت مرتبا کمتر و يا بيشتر ميشود و عملاً معادل آن جز در چند لحظه ممکن نميگردد . يکي از طرق تعيين مقدار متوسط فاضلاب در ۲۴ ساعت تعيين آب مصرفي در شهر است .


با داشتن آماري مناسب از مصرف سرانه آب شهر و تعيين حدود منطقه فاضلاب گير و بالاخره تعداد افراد ساکن در منطقه فاضلاب گير ، به راحتي ميتوان مقدار متوسط فاضلاب روزانه را حساب کرد . البته اين طريقه در شهرهاي بزرگ و يا شهرهايي که در آنها خانه سازي کامل نشده باشد چندان صدق نميکند و در اين صورت بايد رقمي براي مقدار فاضلاب سرانه در نظر گرفت ، که مطابق با شرايط واقعي باشد . در شهرهاي بزرگ مصرف آب هتل ها و رستورانها و بيمارستانها که به تعداد زياد وجود دارند در موقع اندازه گيري آب مصرفي سرانه بحساب نميآيد ، در حاليکه در عمل آنها نيز به صورت فاضلاب به شبکه وارد ميشود . حدود اين تغييرات شايد به ۲۵ ليتر به ازاء هر نفر در روز نيز برسد . لذا بايد در طرح شبکه فاضلاب براي چنين شهرهايي نهايت دقت را از نظر انتخاب مقدار واقعي فاضلاب مبذول داشت زيرا اين موضوع از نظر فني و اقتصادي عامل مهمي است .

مقدار متوسط فاضلاب روزانه :
طبق توصيه کميته استاندارد فاضلاب سازمان برنامه تا زماني که اندازه گيري هاي واقعي از مقدار فاضلاب شهرهاي مختلف در ايران عملي نشده است رقم ۱۵۰ ليتر به ازاء هر نفر در روز را ميتوان در طرح هاي شبکه فاضلاب به کار برد . ( اين رقم شامل نشت آب نيز ميباشد . )

تصفیه فاضلاب انسانی شرکت تصفیه فاضلاب