تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي هوازي   


اگر در حين تجزيه مواد ، اکسيژن به مقدار لازم و به طور مرتب به فاضلاب برسد باکتريهاي هوازي عمل تجزيه را شروع نموده و عمل مينمايد . چنانکه ملاحظه ميشود ابتدا مواد آلي ازت دار تبديل به آمونياک و سپس به نيتريت و نيترات ميگردد . نيترات ها که در واقع جزو مواد غذايي بسيار مناسب براي گياهان محسوب ميشود توسط گياه جذب و باعث رشد بهتر آنها ميگردد . از طرفي خود گياهان نيز توسط حيوانات خورده شده و در ساختمان سلولهاي بدن آنها کمک مينمايد . مواد آلي فوق دوباره به صورت مواد آلي پس مانده دفع شده و اين گردش بيانتها از نو آغاز ميشود . در تمام اين تحولات اکسيژن براي تنفس موجودات زنده و همچنين ساير تغييرات و تبديلات شيميايي ديگر و به منظور تثبيت مواد کربني و سولفوري بصورت کربناتها و سولفاتها لازم است .

تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب بهداشتی