تصفيه و تجزيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي غير هوازي   

  زمانيکه اکسيژن در مجاورت فاضلاب نباشد ، باکتريهاي هوازي ديگر قادر به ادامه حيات و استفاده از مواد غذائي نخواهند بود . در چنين حالتي باکتريهاي غيرهوازي که قادر به استفاده از اکسيژن مواد آلي هستند وارد ميگردند . بدين ترتيب تجزيه مواد در  اثر وجود باکتريهاي غيرهوازي ، سبب بوجود آمدن اسيدهاي آلي ، کربناتهاي اسيدي ، اکسيد کرين و هيدروژن سولفوره شده و در مرحله بعدي آمونياک ، کربناتهاي اسيدي اکسيد کربن و سولفيتها بوجود ميآيند . در مرحله نهايي تجزيه و تخمير ، آمونياک ، متان ، اکسيد کربن و سولفيتها بوجود ميآيند . در مرحله نهايي تجزيه و تخمير ، آمونياک ،متان ، اکسيد کربن و سولفيت ها توليد ميگردند . در تصفيه خانه هاي فاضلاب ، حوضهاي هوارساني ، واحد اصلي در تجزيه و تصفيه فاضلاب يعني از بين بردن مواد آلي و کاهش مقدار ( بي . او . دي ) ميباشد و در واقع در اين واحد است که تصفيه در مجاورت باکتريهاي هوازي انجام ميگيرد . تجزيه و تخمير مواد لبني که در آنها هوا دميده نميشود را هضم لجن مينامند که توسط باکتريهاي هوازي و در مخازن هاضم انجام ميپذيرد و توليد گازهاي متان و اکسيد کربن مؤيد چنين تخميري است.

تصفیه فاضلاب