ته نشيني و حوضهاي ته نشيني   

تعريف ته نشيني ؛ منظور از ته نشيني در مبحث فاضلاب مجموعه عمليات زير است :

الف) جدا نمودن مواد جامد معلق با ته نشين ساختن آنها .

ب) مجتمع کردن آنها جهت تسهيل در امر تخليه و دفع .

ج) خارج کردن آنها از جريان تصفيه

عمل ته نشيني به دو طريق صورت ميگيرد ، يکي ته نشيني شيميايي است که با افزودن مواد شيميايي ممکن ميشود ، ديگري ته نشيني ساده است که در آن نيروي وزن عامل اصلي ته نشيني ميباشد .


ته نشيني شيميايي :

در سال ۱۷۴۰ ميلادي براي اولين بار روش ته نشيني شيميايي در پاريس مورد تحقيق و آزمايش قرار گرفت. در سالهاي ۱۸۵۷ ـ ۱۸۸۰ اين طريقه ته نشيني در انگلستان مورد توجّه بيشتري واقع شد و روز به روز اهميّت آن در امر تصفيه فاضلاب و آب بيشتر گرديد . ته نشيني شيميايي که در واقع به منزله تصفيه کاملي بود . با پيدايش طريقه تصفيه زيستي اهميّت خود را از دست داد در حال حاضر ته نشيني شيميايي بندرت در تصفيه فاضلاب شهري بکار مي رود و فقط در حالات خاصي ، مانند تصفيه پساب صنعتي ، ممکن است از اين طريق استفاده نموده به طور کلي علل عمده عدم پيشرفت اين طريقه در تصفيه فاضلاب در دو مطلب زير خلاصه ميگردد :

۱) مقدار کاهش ( بي ـ او ـ دي ) فاضلاب در طريقه شيميايي در مقايسه با تصفيه به طريق زيستي کمتر است . يعني بازده تصفيه زيستي بهتر از بازده تصفيه شيميايي است .

۲) مواد لجني در اين طريقه بصورت انباشته در آمده و عمل جمع آوري تخليه را مشکل ميسازد .


حوضهاي ته نشيني :

▪ تئوري ته نشيني : اگر مايعي که محتوي ذرات جامد است در حالت سکون قرار گيرد به تدريج آن قسمت از ذرات جامد که داراي وزن مخصوصي بيش از وزن مخصوص مايع ميباشد شروع به سقوط و ته نشيني مي نمايد . اين موضوع ظاهراً ساده در واقع اساس طرح و محاسبات حوضهاي ته نشيني را تشکيل ميدهد .

▪ شناسائي : حوضهاي ته نشيني به منظور ته نشين ساختن مواد جامد ريز دانه به قطرهاي کمتر از ۲/۰ ميليمتر ، و تخليه آنها ساخته ميشود البته همان طور که گفته شد دانه هاي به قطر بيش از ۲/۰ ميليمتر توسط حوضهاي دانه گيري قبلاً از جريان تصفيه خارج شده اند .

در اين مرحله فاضلاب خروجي تصفيه شده داراي مواد معلق کمتري بوده و بالطبع زلالتر است و بدين ترتيب فاضلاب خروجي از نظر مصارف زراعتي کاملاً بدون اشکال ميشود .


 انواع حوضهاي ته نشيني :

حوضهاي ته نشيني را ميتوان بر حسب مواد زير تقسيم بندي نمود .

الف) ماهيت کار .

ب) طرز ته نشيني و تخليه لجن جمع آوري شد

ج) شکل ظاهري

د) ادواتي که براي لجن روبي بکار مييروند .