آشغالگيری و آشغالگيرها   

شناسائي : آشغالگيرها عبارت از وسيله اي است که در ابتداي تصفيه خانه از نظر تأمين مقاصد زيرين تعبيه ميگردد :
الف ) حفاظت تلمبه ها ، لوله هاي لجن و حوضهاي ته نشيني در مقابل گرفتگي
ب ) خوشايند کردن وضع ظاهري واحد هاي مختلف تصفيه خانه
ج ) تأثير کامل مواد ضد عفوني نظير کلر بر فاضلاب تصفيه شده ، باتوجه به اينکه مواد ضد عفوني بر روي مواد جامد شناور چندان تاثيري ندارد .

بدين ترتيب سعي ميشود مواد جامد شناور نظير کاغذ و پارچه و غيره حتي الامکان ، از جريان تصفيه خارج گردد . از نظر موقعيت ، آشغالگير را بايد در محلي که به سهولت قابل دسترسي و تميز کردن باشد بنا نمود .


 انواع آشغالگيرها :
آشغالگيرها را از شبکه هاي سيمي يا صفحات فلزي سوراخدار و بالاخره از ميله هايي که در فواصل معيني از يکديگر قرار گرفته اند ميسازند . معمولاً در تصفيه فاضلاب شهري از آشغالگيرهاي ميله اي و در تصفيه پساب صنعتي از انواع ديگر آن استفاده ميکنند . انواع آشغالگير ميله اي ؛ دهانه فراخ و دهانه تنگ .

آشغال خردکن ها :
شناسايي ؛ آشغال خرد کن عبارت از وسيله ايست که براي انجام مقاصد زير در ابتداي تصفيه خانه و بعد از آشغالگير ميله اي دهانه فراخ نصب ميکنند :
الف) رفع مشکلات ناشي از دفع مواد شناور جمع آوري شده .
ب) حفظ وضع ظاهري تصفيه خانه در محل آشغالگير .
ج) جلوگيري از ايجاد بو و رشد و نمو مگس در محل آشغالگير .

انواع آشغال خردکن و طرز کار آنها دو روش مختلف براي خرد کردن مواد جامد شناور و غيرشناور وجود دارد . يکي آنکه دستگاه به طور مرتب و در تمام مدت شبانه روز کار ميکند ، دوم اينکه بطور متناوب و برحسب مقدار آشغال ورودي بکار افتاده و مواد را خرد ميکند . نوع اول که در اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکايي معمول است ، از کل استوانه دوار با شيارهاي افقي و يک تيغه براي ثابت تشکيل شده است . در اثر دوران استوانه و جريان فاضلاب به داخل آن مواد روي بدنه استوانه جمع شده و توسط تيغه بران خرد ميشوند و از لاي شيارها عبور کرده و به واحدهاي بعدي تصفيه خانه رانده ميشوند . دهانه شيارها در آشغال خردکن هاي مختلف در حدود ۴ تا ۹ ميليمتر ميباشد . نوع دوم که در آلمان ساخته ميشود ، از ميله هاي نيم دايره اي شکل و يک آشغال روب و بالاخره دستگاه خرد کننده تشکيل شده است . مواد شناور که به تدريج روي ميله ها جمع ميشود سبب بالا آمدن سطح فاضلاب در بالا دست وايجاد اختلاف ارتفاعي در دو سمت ميله ها ميگردد .
هرگاه اين اختلاف از حد معيني بيشتر شد آشغال روب بکار افتاده و مواد را به سمت دستگاه خرد کننده که جنب کانال اصلي است هدايت ميکند .


حوض هاي دانه گيري :
 تعريف دانه : تمام مواد جامد دانه اي ، اعم از شن ، ماسه ، نرمه خاک ، خاکستر و مواد ريز معدني ديگر و يا هسته ميوه جات و دانه هاي نباتي و بالاخره هر نوع مواد دانه اي اعم از معدني و يا آلي ، در مبحث فاضلاب « دانه » اطلاق ميشود مشروط بر آنکه داراي صفات زير باشد
الف) در جريان تصفيه تجزيه و فاسد نشود.
ب) سرعت ته نشيني آن بيش از سرعت ته نشيني مواد جامد فاسد شدني از جنس آلي باشد .

 شناسائي : حوضهاي دانه گيري را براي انجام مقاصد زير بنا ميکنند :
الف) حفاظت وسايل مکانيکي در مقابل سايش
ب) کاهش در گرفتگي لوله ها که در اثر ته نشيني مواد دانه اي بويژه در تغيير جهت جريان حادث ميگردد . ج) سهولت در تميز کردن حوضهاي ته نشيني و مخازن هاضم .

در تصفيه خانه ها معمولاً اگر از آشغالگير استفاده شود ، حوض دانه گيري را بعد از آن بنا ميکنند تا از ورود مواد شناور نظير پارچه و کاغذ بداخل حوض دانه گيري جلوگيري بعمل آيد . زيرا وجود اين مواد سبب بروز اشکالاتي در کار دانه روبهاي مکانيکي ميگردد .
موقعيت حوضهاي دانه گيري بست به آشغال خرد کن بر حسب شرايط محلي و نوع تصفيه خانه فرق کرده ممکن است قبل و يا بعد از آشغال خرد کن و حتي قبل از تلمبه خانه اصلي تصفيه خانه فاضلاب نيز ساخته شود .


طرق مختلف دانه گيري :
بطور کلي دو طريقه براي ته نشين ساختن دانه ها موجود است :
الف ) کم کردن سرعت جريان فاضلاب در حوضهاي دانه گيري .
ب ) بوجود آوردن سرعتي ثابت در تمام طول حوض دانه گيري