صافيهاي چکنده   

شناسائي : صافيهاي چکنده براساس تصفيه طبيعي که در رودخانه ها در اثر رشد و نمو موجودات زنده ذره بيني و بوجود آمدن لايه لجني لزج که موجب تصفيه و تميز شدن آب رودخانه ميگردد ، بوجود آمد . فرق عمده تصفيه فاضلاب دفع شده در رودخانه و با عبور دادن آن از صافيهاي چکنده ، سرعت بيشتر در امر تصفيه است .


کلرزني :

 شناسائي : به منظور تأمين مقاصد زير از ترکيبات شيميايي کلردار در تصفيه خانه هاي فاضلاب استفاده ميکنند .

الف) گندزدايي فاضلاب خروجي .

ب) کاهش مقدار ( بي ـ او ـ دي ) .

ج) جلوگيري از بو

د) جلوگيري از خورده شدن بتن و ادوات مکانيکي توسط مواد اسيدي توليد شده در جريان تصفيه .

هـ) جلوگيري از رشد و نمو مگس و حشرات در صافيهاي چکنده ،

و) شکستن کفاب توليدي در حوضهاي ايمهاف .

در تصفيه خانه هاي بزرگ عموما از کلر مايع و در تصفيه خانه هاي کوچک معمولاً از ترکيبات کلردار استفاده ميکنند . از جمله ترکيبات کلردار ، آهک کلردار است که به شکل گرد سفيد رنگي با ۳۵ درصد کلر ميباشد ، و ديگر هيپوکلريت سديم است که بصورت محلول مصرف ميگردد و داراي ۷۰ درصد کلر ميباشد .

لوله هاي مصرفي براي انتقال کلر :

براي انتقال کلر از لوله هاي چدني ريزدانه و يا لوله هاي پلاستيکي (PVC ) ميتوان استفاده کرد .

طريقه مصرف کلر در جريان تصفيه فاضلاب :

مواضع مختلف کلرزني در تصفيه خانه بطور خلاصه عبارتند از :

الف) فاضلابروي ورودي به تصفيه خانه.

ب) کانال ورودي به حوض ته نشيني يا حوض ته نشيني نهايي .

ج) کانال خروجي از حوضهاي ته نشيني نخستين يا نهايي .

د) حوضهاي کلر زني و بالاخره ،

هـ) در فاضلابروي خروجي از تصفيه خانه


تصفیه فاضلاب,صافيهاي چکنده