کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب   

فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:کاربرد فرآیند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

- سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده

- مخزن هوادهی که میگرو ارگانیسم هادر آن نگهداری شده و برای فعالیت ان ها اکسیژن به مخزن تزریق می شود.

- لجن بیولوژیکی از مخزن ته نشینی جدا می شود و با فاضلاب مخلوط شده و در 2 فاز جداسازی می شود.

صافی چکنده از تعدادی بازوی متحرک که واحد های آبفشان بر روی ان قرار دارد .بوسیله این آبفشان ها پساب فاضلاب بر روی بستر ی به صورت دورانی پاشیده می شود.

زمانی که جامدات معلق، اسید های چرب ، ترکیبات کلرینه و ... وارد آب ها می شود برای موجودات آبزی خطراتی را به بار می آورد.فاضلاب بوسیله روش های شناورسازی ، انعقاد، جذب و... تصفیه می شود. برای افزایش کیفیت پساب تولید شده از تصفیه خانه از روش های تلفیقی بهره می گیرند.مواد کربنه به :

- Codقابل تجزیه زیستی

- Cod غیرقابل تجزیه زیستی

- Cod توده زیستی

تقسیم بندی می شود.cod به بخش با قابلیت تجزیه زیستی سریع و تدریجی تشکیل می شود.

Cod با قابلیت تجزیه زیستی تدریجی: مولکول های پیچیده بوسیله توده های لجن به دام می افتند و به کمک آنزیم های خارج سلولی از دیوار سلولی عبور می کند.

Cod با قابلیت تجزیه زیستی سریع: مولکول های ساده ای که از دیواره سلولی عبور کرده وتوسط ارگانیسم ها جذب شده و بعنوان انرژی متابولیزه می شود .

زمانی که فرایند لجن فعال با صافی چکننده تلفیق شود در مقایسه با زمانی که به صورت مجزا بکار می رود در حدود 2 برابر بیشتر Cod ترکیبات مقاوم را حذف می کند استفاده از این فرایند تلفیقی در تصفیه خانه هایی که از لحاظ فیزیکی تجهیزات لازم را دارند با تولید پساب با کیفیت مجددا پساب را مورد استفاده قرار داد.