انعقاد آب در فرايند تصفيه آب   

وجود ناخالصيهاي معلق و کلوئيدي در آب ، لزوم تصفيه آب را مطرح مي کند. اين ناخالصي ها به کمک صاف کردن ، قابل رفع نيستند، لذا از روش انعقاد و لخته سازي براي حذف آنها استفاده مي شود. افزودن يک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثي شدن بار ذرات کلوئيدي شده ، اين ذرات با نزديک شدن به هم ذرات درشت دانه و وزين تري را ايجاد مي کنند.
براي کامل کردن اين عمل و ايجاد لخته هاي بزرگتر از مواد ديگري به نام کمک منعقد کننده استفاده مي شود. لخته هاي بدست آمده که ذرات معلق و کلوئيدي را به همراه دارند، به حد کافي درشت هستند و به راحتي ته نشين و صاف مي شوند.


تصفیه آب