نگرانيهاي اساسي در مورد آب آشاميدني   

نگرانيهاي اساسي در مورد آب آشاميدني عبارتند از:

- باکتري هاي بيماري زا ( پاتوژن ها ) در آب.
- کمبود و يا وجود زيادي غلظت بعضي از يونها که در سلامتي انسان نقش دارند مانند: يون فلوئور.
- ذرات معلق در آب.
- بو و مزه آب.

دامنه نگراني هاي اساسي در مورد آب هاي صنعتي بستگي به محل مصرف آب دارد. آب به صورت هاي متفاوت در صنايع وابسته مطرح مي شود:

۱) به عنوان ماده اوليه براي تهيه محصول نهايي، بدون اينکه تغيير شکل دهد.
۲) به عنوان ماده اوليه براي شرکت در واکنش شيميايي تهيه محصول نهايي.
۳) به عنوان حلال موادي که در واکنشهاي شيميايي شرکت مي کنند.
۴) به عنوان ماده واسطه انتقال حرارت از دماي زير صفر( آب نمک ) تا دماي بخار آب.
۵) به عنوان ماده ذخيره کننده انرژي.
۶) به عنوان ماده واسطه جهت خارج کردن مواد ناخواسته (زائد).
۷) به عنوان سپر محافظتي در برابر گرما و تشعشع آب سنگين( D۲O ) مورد استفاده در نيروگاهها.
۸) به عنوان ماده اي راحت و ارزان جهت استاندارد ساختن دستگاههاي اندازه گيري دما،دانسيته و ويسکوزيته.
۹) به عنوان ماده اصلي جهت مبارزه با آتش به جز در موارد استثنائي مثل مواد نفتي.
۱۰) خصوصا در مهندسي شيمي و پترو شيمي، بسياري از فرايندها همانند نمک زدايي، خشک کردن، تبخير کردن، کريستاليزاسيون، اختلاط، رزين هاي تعويض يوني، رطوبت زدايي، جذب سطحي و غيره در ارتباط مستقيم با آب هستند.

مطلوب ترين آب براي هر صنعتي آب بدون يون مي باشد، اما هزينه تصفيه آب تا رسيدن به مرحله آب بدون يون بسيار زياد است. براي هر صنعتي مطلوب ترين آب آن است که هزينه تصفيه آب کمتر از مخارج درمان عواقب زيان بخش ناخالصي ها باشد که براي اکثر صنايع، رسيدن به اين امر با تکيه بر استفاده از سيستم اسمز معکوس RO يا (Reverse Osmosis ) امکان پذير مي باشد.

تصفیه آب شرکت تصفیه آب