تاثير فاضلاب بر افزايش گازهای گلخانه ای   

گرم شدن زمين

اين پديده عبارتست از تغيير زمين در اثر فعاليتهاي بشري که با تغييرات طبيعي آن متفاوت است در طول ۱۰۰ سال گذشته کره زمين بطور غير طبيعي ۴/۰ درجه سانتيگراد گرمتر شده است. که البته با توجه به افزايش ۵/۱۲% توليد co۲ ارتباط مستقيمي بين اين دو مقوله احساس مي شود.با توجه به اين امر و حساسيت موضوع،کاهش توليد اين گونه گازها طي برنامه اي تحت عنوان تسهيلات جهاني زيست محيطيGEF (Global Envaironmental Facilities) در سازمان ملل متحد مد نظر قرار گرفت.

نقش فاضلاب در انتشار دي اکسيد کربن

مي توان گفت نقش فاضلاب در انتشار دي اکسيد کربن به واسطه سوزاندن زايدات محاسبه مي شود.فاضلاب گاهي CO۲ را بصورت يک محصول فرعي وارد محيط مي کند و يا از تجزيه هوازي از فاضلاب هاي انباشته شده در زمين توليد ي کند. عملکرد فاضلاب هاي مايع شايد مسبب ۱۰% انتشار متان به جو مي باشد. تقريباً ۱۰-۲۳% از متان آزاد شده به اتمسفر به دليل فرآيند هايي تکاملي انسان و بر خورد آن با طبيعت است.آزاد شدن متان در طبيعت بصورت يک محصول فرعي از سوي فاضلاب هاي انباشته شده در زمين است. فاضلاب صنايعي مثل خمير کاغذ سازي،صنعت نوشابه سازي و ... مسئوليت توليد مقدار زيادي ازCH۴را به عهده دارد.