گازهای گلخانه ای-نقش فاضلاب(زايدات و زباله ها)   

تغييرات ناشی از مديريت ضايعات و فاضلاب اساساً بطور عمده بر انتشار CH۴ تاثير مستقيم دارد.سهم بخش فاضلاب در انتشار جهاني CH۴ در حدود ۹۰ ميليون تن در طول سال ارزيابی شده است. در طول سال ۱۹۹۰ مديريت فاضلاب و زباله های جامد يک منبع مهم براي جلوگيری از انتشار CH۴ است.سهم ساير گازها در مجموع کوچکتر است که اين گازها شامل:CO۲،N۲۰و ترکيبات آلی فرار غير متانی است. بخش فاضلاب اثر قابل توجهی بر انتشار CH۴ در سطح جهانی دارد البته به ويژه در کشورهای در حال توسعه همينطور گازN۲O از اين دسته مستثنی نيست.بر اساس راهنمای ارائه شده توسط IPCC سه اصل مهم در تعيين نقش فاضلاب گاز گلخانه ای وجود دارد.
- مقدار جريان يافته CH۴ به اتمسفر بطور تقريبی برابر مجموع انتشار از بخش زايدات جامد،فاضلاب و فرآورده حاصل از سوزاندن زباله هاست.
-  مقدار جريان يافتهN۲O به اتمسفر بطور تقريبی برابر مجموع انتشار گاز از فاضلاب و بخش سوزانده شده آن است.
-  ميزان CO۲ می تواند از روی تصفيه اوليه ارزيابي شود.

N۲O بيشتر از بخش زايدات انسانی توليد می شود و بخشی از آن هم از سوزانيدن زايدات CO۲ فقط از سوزاندن زايدات توليد مي شود.