روش نوين جمع آوری فاضلاب   

سپتیک تانکباکتری های موجود در فاضلاب با تکثير خود در زمان توقف فاضلاب در سپتيک عمل هضم را انجام می دهد و مواد جامد فاضلاب را به لجن تبديل می کند.اين مايع با سر ريز از سپتيک تانک خارج شده و به حوضچه پخش می ريزد و از طريق ديوار های مشبک حوضچه جذب زمين مي گردد . البته اين روش در آمريکا مجاز است ولی در ايران بايد مايع فاضلاب پس از خروج از سپتيک در حوضچه کلر زنی , کلر زنی گردد و سپس دفع شود .
فاضلاب پس از ورود به انباره به دليل کاهش سرعت جريان آن قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشينی از دست می دهد و از سوی ديگر انباره بيرون می رود و مواد ته نشين شده به صورت لجن در کف انباره جمع مي شوند. اين لجن حاوی ارگانيسم های زنده مفيدی می باشد. اين ارگانيسم ها از فاضلاب ورودی به عنوان غذا استفاده کرده و بدين ترتيب فاضلاب را تصفيه مي کنند و به اين دليل حجم لجن در اين سيستم تقريباً ثابت بوده و تا چند سالی نياز به تصفيه لجن ندارد.