بهينه سازی فرآيند انعقاد درتاسيسات موجود تصفيه خانه های آب   

تصفیه آبدرتصفيه خانه های متعارف آب،توجه به بهينه سازی فرايند انعقاد برای حذف موادعالی کربنه(TOC) از اهميت قابل توجهی برخوردار است.در مناطقی که از سامانه ی صاف سازی مستقيم براي تصفيه ی آب استفاده می شود . اجرای اين شيوه چندان مورد توجه نيست. زيرا ميزان مواد آلی در آب های زيرزمينی پايين بوده و در فرايند صاف سازی مستقيم نبز حوض ته نشينی بعد از مرحله ی انعقاد وجود ندارد تا حذف قابل توجهی از مواد عالی کربنه در آن صورت گيرد . در اجرای فرايند انعقاد پيشرفته ، توجه به ويژگی های کيفی وغلظت مواد آلی کربنه آب خام ضرورت دارد. به منظور اجرای عمليات حذف مواد آلی کربنه بر مبنای آزمايش جار يا پايلوت، معيارهای حذف تعيين می شود. در کاربرد اين فرآيند ، بايد اثرات جانبي ان بررسي شده و به منظور اجراي آن تغييراتی که بايد در تاسيسات موجود تصفيه خانه ها از جمله تاسيسات ترزيق مواد شيميايی ، بهره برداری از واحد های لخته سازی ، ته نشينی و صاف سازی وراهبری و مديريت لجن ايجاد شود ، مورد مطالعه قرار گيرد. بديهی است که با انجام تغيير در واحدهای بر شمرده ميزان لجن توليدی افزايش يافته و ويژگی های لخته تغيير ميکند. همچنين با کاهش (PH) برای حذف (TOC) در عمليات انعقاد بهينه شده، احتمال خوردگي در تاسيسات تصفيه خانه، از ديگر مشکلات و اثرات آن خواهد بود.