روش سپتيک تانک با پمپ   

سپتیک تانکاين روش، شامل شبکه تحت فشار می باشد. در اين روش، سپتيک تانک مجهز به صافی و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب خروجی توسط لوله هايی با قطر کم، که تحت فشار می باشند، پمپاژ می شود. شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی نيز در اين روش تحت فشار می باشد.
قطر لوله های تخليه در اين سيستم 25تا38 mm است. قطر لوله های اصلي حداقل 50 mm می باشد. در اين سيستم شبکه در عمق بسيار کم گذارده می شود و لوله ها دارای انعطاف کافی هستند، به همين دليل نياز به شيب دهی نيست.تنها مشکله مربوطه، زمانی است که سطح آب زيرزمينی بالاست و منطقه سنگلاخی است. اين سيستم اولين بار در سال 1968 و در آمريکا بکار برده شد.