بهينه سازی فرآيند انعقاد در تصفیه آب   

آب های سطحی همواره حاوی مقادير زيادی مواد آلی و معدنی حاصل از شست وشوی بستر رودخانه ، انحلال مواد، تجزيه ی برگ ها ، و ساير ميکروارگانيسم های موجود در مسير آب می باشند . علاوه بر آن تخليه ی فاضلاب ها و همچنين ورود انواع مختلف آلاينده های خطرناک نظير بقايای مواد آلي مورد استفاده در کشاورزی به آب های سطحی از کارامدی فرآيند های متداول تصفيه در تامين آب آشاميدنی سالم می کاهند. با توجه به اين که در تصفيه خانه های آب کشور از کلر به عنوان گند زدا استفاده می شود و در برخی از آن ها به علت جلوگيری از رشد جلبک ها به آب خام ورودی نيز کلر اضافه می شود و آب خام ورودی به تصفيه خانه اغلب از منابع سطحی تامين گرديده که حاوی مواد آلی طبيعی (NOM) است، احتمال تشکيل فراورده های جانبی ناشی از گند زدايی فراهم است.

به طور کلی روش های کنترل مواد آلی و فراورده های جانبی ناشی از گند زدايی را می توان به سه گروه تقسيم کرد:
۱) روش هايی که قبل از ورود آب به تصفيه خانه برای کنترل مواد آلی در آب اعمال ميشود.
۲) روش هايی که در تصفيه خانه برای کنترل مواد آلی و تشکيل فرآورده های جانبی ناشی از گندزدايی اعمال ميشود.
۳) روش هايی که در محل مصرف برای حذف مواد آلی و فراورده های ناشی از گند زدايی اعمال می شود .

 

اجرای شيوه ی انعقاد پيشرفته در فرآيند های تصفيه ی آب در حذف کل مواد آلی کربنه (TOC) با در نظر گرفتن اهداف زير می باشد:
▪ کاهش قابل توجه مواد آلی کربنه بدون اضافه کردن مقادير غير معقول مواد منعقد کننده.
▪ اجرای انعقاد پيشرفته با حداقل هزينه


بر مبنای اين اهداف استاندارد اجرايی انعقاد پيشرفته در حذف مواد آلی کربنه با استفاده از شيوه  دو مرحله ای در نظر گرفته شده است. مرحله ی نخست تقليل درصد خاصی از مواد آلی کربنه ی ورودی بر اساس مواد آلی و قليائيت آب خام می باشد و مرحله ی دوم زدايش موادآلی کربنه در مواقعی است که با توجه به ويژگی های کيفی آب خام به درصد های مورد نظر حذف مواد آلی کربنه (TOC)در مرحله ی نخست نرسيده باشد. در مورد اين شيوه ها، انجام آزمايش جاری برای رسيدن به معيار های مرحله دوم حذف TOC و تعيين نوع و ميزان مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده ضرورت دارد. از کاربرد انعقاد پيشرفته در فرآيند های متداول تصفيه ی آب ، انجام آزمايش های پيشرفته درفرايند های متداول تصفيه ی آب ، انجام آزمايش های به صورت BENCH يا پايلوتی ، بايد صورت گيرد . انجام اين کار به منظور تعيين شرايط انعقاد برای رسيدن به معيار های مرحله ی نخست حذف مواد آلی کربنه و يا معيار های مرحله دوم حذف مواد آلی کربنه می باشد.