صافی سازی   

تصفیه آببا تغييری که در نقطه ی شکست صافی ها ، ايجاد می شود ، سبب کاهش مدت زمان کارکرد صافی خواهد شد و در نتيجه ميزان آب مورد نياز برای شست و شوی صافی ها افزايش خواهد يافت. در اين شيوه با استفاده از مواد کمک منعقد کننده يا کمک صافی می توان کيفيت آب صاف شده و مدت زمان کارکرد صافی ها را افزايش داد. کاربرد انعقاد پيشرفته سبب توليد لجن بيشتر ناشی از افزايش ميزان دز منعقد کننده و وجود TOC در لجن خواهد شد.

اثرات ثانويه ی انعقاد پيشرفته

در کاربرد انعقاد پيشرفته ممکن است نياز به تغيير فرايند باشد که متعاقب آن ممکن است اثرات جانبي زير را در بر داشته باشد:
 - با افزايش دز منعقد کننده ، ميزان لجن توليدی بيشتر خواهد بود. کاهش و کنترل ميزان توليد لجن می تواند با تنظيم فرايند انعقاد از طريق آزمون جار با تعيين نوع منعقد کننده ی مناسب PH انعقاد و دز اسيد و دز منعقد کننده ، استفاده از اسيد و پليمر و شدت اختلاط صورت گيرد . استفاده از پليمر و شدت اختلاط صورت گيرد . استفاده از اسيد و پليمر ، ميزان دز منعقد کننده مورد نياز را برای حذف TOC و ذرات کاهش خواهد داد . لجن حاصل از انعقاد پيشرفته ، ويژگی های متفاوتی داشته و خاصيت آبگيريی آن تغيير خواهد کرد.
- با افزايش دز ماده منعقد کننده ، لجن بيشتری به شکل هيدوکسيد فريک يا آلوم ته نشين می گردد. استفاده از اسيد برای کاهش PH ، سبب افزايش ميزان TOC در لجن می گردد و تغيير PH بر بار الکتريکی لجن تأثير گذاشته و مدت و ميزان آبگيری لجن را تغيير می دهد . ميزان رسوبات فلزی در لجن در مقايسه با ميزان ذرات گرفته شده توسط ماده ی منعقد کننده افزايش خواهد يافت.در اثر وجود مواد آلی در لجن ، دانسيته ی لجن کاهش يافته و آبگيری آن مشکل می شود.
- بهبود خاصيت آبگيری لجن ممکن است با افزايش پليمر صورت گيرد . وجود TOC در لجن خاصيت آبگيری آن را نامطلوب می کند ، ولی با افزايش دز ماده ی منعقد کننده ، نسبت منعقد کننده به مواد آلی در لجن افزايش يافته و خاصيت آبگيری آن بهتر خواهد شد.
- در بهينه سازی انعقاد با تغيير PH و ميزان ذرات و مواد آلی که روی سطح لخته ها جذب می شوند، ويژگی لخته ها تغيير می کند. در واقع در فرايند انعقاد و لخته سازی پيشرفته ميزان مواد آلی بيشتری نسبت به ذرات روی سطح لخته ها جذب می شود و اين باعث تشکيل لخته هايی با دانسيته و سرعت ته نشينی کمتر شده و در نتيجه کارآمدی زلال سازها نيز کاهش می يابد .