تصفیه فاضلاب,روشهای گندزدایی منابع آ ب   

تصفیه فاضلابيکی از آلودگيهای بسيار عمده و خطرناک منابع آب ، آلودگي بيولوژيکی است . آب می تواند به انواع ميکروارگانيسم ها اعم از انواع باکتری ها ،‌انگل ها ، قارچ ها و ويروس ها آلوده شود . آلودگی عمده و شايع آب ، آلودگی های باکتريايی شامل کلی فرم ها ( باکتری های روده ای ) و انگلی می باشد که به طرق مختلف اين باکتری ها را از بين می برند.روشهای گوناگونی برای گندزدايی منابع آب وجود دارد که بطو کلی به دو دسته شيميايی و فيزيکی تقسيم می شوند . از روشهای رايج شيميايی ، کلر زنی و استفاده از گاز ازون ، و از روشهای رايج فيزيکی ، حرارت ،‌فيلتراسيون و پرتو دهی را می توان نام برد.

شرايط يک ضد عفونی کننده ايده آل در جدول شماره ١ ارائه شده است . همانگونه که ديده می شود ، ضد عفونی کننده ايده آل بايد طيف گسترده ای از مشخصه های مختلف داشته باشد . گرچه ممکن است چنين ترکيبی وجود نداشته باشد ، در ارزياب مواد ضد عفونی کننده توصيه شده يا پيشنهاد شده بايد شرايط پيشنهادی در جدول ٢ رادر نظر داشت . اين نکته نيز مهم است که حمل و کاربرد ماده ضد عفونی کننده بی خطر باشد و بتوان غلظت آن را در آب های تصفيه شده اندازه گيری کرد . ضدعفونی را اغلب با استفاده از عوامل شيميايی ،‌عوامل فيزيکی ، ابزارهای مکانيکی و تابش انجام می دهند.

 

جدول ١- مقايسه زيست محيطی دستگاه  فرابنفش با دستگاه کلرزن

 

 

ازون

کلر

فرابنفش

شرح

 

 

شيميايی

شيميايی

فيزيکی

روش ضدعفونی

 

٦٠٠ ثانيه

١٢٠٠ ثانيه

٥ ثانيه

زمان عملکرد

دارد

دارد

ندارد

تغييرات در ترکيب آب

ندارد

دارد

ندارد

مواد شيمايی زائد

ندارد

دارد

ندارد

پيدايش ترکيب آلی و اکسيد های خطرناک

ندارد

دارد

ندارد

تخريب محيط زيست

ندارد

دارد

ندارد

خطر انفجار و نشت گاز به محيط

قدرت کشتن ميکرو ارگانيسم های مختلف

دارد

دارد

دارد

باکتری ها

دارد

ندارد

دارد

ويروس ها

دارد

دارد

دارد

قارچ ها

 

 

 

 

 

 

 

جدول ٢- مقايسه مشخصه های ايده ال و واقعی ضد عفونی کننده های رايج

پرتو فرابنفش

اوزون

برم کلر

کلر ديوکسيد

کلسيم هيپوکلريد

سديم هيپوکلريت

کلر

خواص/پاسخ

مشخصه ها

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

در رفت زياد بايد به شدت سمي باشد

سميت براي ميکروارگانيسها

بي ربط

زياد

کم

زياد

زياد

زياد

کم

بايد در آب يابافت سلولي قابل حل باشد

حل شوندگي

بايد در موقع مصرف توليد شود

ناپايدار، بايد در موقع مصرف توليد شود

کمي ناپايدار

ناپايدار، بايد در موقع مصرف توليد شود

نسبتا" پايدار

کمي پايدار

پايدار

افت ميکروب کشي در حالت توقف بايد کم باشد

پايداري

سمي

سمي

سمي

سمي

سمي

سمي

براي صورتهاي عالي حيات بسيار سمي

براي ميکرو ارگانيسمها بايد سمي باشد و براي انسان و ساير حيوانات غير سمي

غير سمي براي صورتهاي عالي حيات

بي ربط

همگن

همگن

همگن

همگن

همگن

همگن

محلول آن بايد از نظر ترکيب يکنواخت باشد

همگني

 

مواد آلي را اکسيد مي کند

مواد آلي را اکسيد مي کند

زياد

اکساينده فعال

اکساينده فعال

مواد آلي را اکسيد مي کند

نبايد غير از سلولهاي باکتريها جذب مواد الي ديگر شود

برهم کنش با مواد خارجي

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

در گستره دماهاي محيط بتواند موثرباشد

سميت در دماي معمولي محيط

متوسط

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

بايد قابليت نفوذ ار سطوح را داشته باشد

نفوذ

بي ربط

بسيار خورنده

خورنده

بسيار خورنده

خورنده

خورنده

بسيار خورنده

نبايد فلزات را تغييرشکل دهد و بروي پارچه ايجاد لک کند

غيره خورنده وغير لکه گذار

 

زياد

متوسط

زياد

متوسط

متوسط

زياد

بايد در حال ضد عفوني کردن بو را از بين ببرد

توانايي بوبري

نسبتا" ارزان

نسبتا" ارزان

نسبتا" ارزان

نسبتا" ارزان

نسبتا" ارزان

نسبتا" ارزان

ارزان

بايد در مقادير زياد وبا قيمت معقول در دسترس باشد

دسترسی