تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتری های هوازی   

اگر در حين تجزيه مواد ، اکسيژن به مقدار لازم و به طور مرتب به فاضلاب برسد باکتری های هوازی عمل تجزيه را شروع نموده و عمل مينمايد . چنانکه ملاحظه می شود ابتدا مواد آلی ازت دار تبديل به آمونياک و سپس به نيتريت و نيترات ميگردد . نيترات ها که در واقع جزو مواد غذايی بسيار مناسب برای گياهان محسوب ميشود توسط گياه جذب و باعث رشد بهتر آنها ميگردد . از طرفي خود گياهان نيز توسط حيوانات خورده شده و در ساختمان سلول های بدن آنها کمک می نمايد . مواد آلی فوق دوباره به صورت مواد آلی پس مانده دفع شده و اين گردش بی انتها از نو آغاز می شود . در تمام اين تحولات اکسيژن برای تنفس موجودات زنده و همچنين ساير تغييرات و تبديلات شيميايی ديگر و به منظور تثبيت مواد کربنی و سولفوری بصورت کربناتها و سولفاتها لازم است .