تگندزدايی به روش ازون   

- ازون چيست ؟

ازون گازی است تقريبا بی رنگ با بوی ترش با قدرت اکسيداسيون بالا. مولکول ازون پايدار نبوده و در نتيجه نمی توان آن را انبار يا حمل نمود . اين امر باعث می گردد که توليد ازون همواره در محل انجام گيرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد شيميايی در اين روش حذف مي شود .

بطور کلي دلايل استفاده از گاز ازون به شرح زير است :

تصفیه فاضلاب-گندزدایی به روش کلر- اکسيداسيون جزيی يا کلی مواد محلول در آب .

- ته نشيني مواد محلول .

- لخته سازی مواد آلي .

- ناپايدار ساختن اجسام کلوئيدی .

- ضد عفونی و از بين بردن باکتريها ، انگلها و قارچها و...

بر خلاف کلر و مواد شيميايي ديگر ، اکسيداسيون بوسيله ازون ، هيچگونه مواد سمی يا مضر در آب بجای نميگذارد و نياز به پالايش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازون سريعا اجزای محلول در محيط را اکسيد می نمايد و حاصل اين اکسيداسيون تنها اکسيد اجزا و اکسيژن مي باشد لذا براي استفاده در مواردی که عناصر باقي مانده ديگر ممکن است مشکلات جنبي ديگر بوجود آورند مناسب می باشد . مولکول ازون پايدار نيست و پس از مدت کوتاهی شکسته مي شود و تبديل به مولکول پايدار اکسيژن مي گردد .