تصفیه فاضلاب بهداشتی   

زمانی كه آب مصرف می شود و مواد خارجی و آلاينده وارد آن می شود ، كيفيت اوليه آب از بين رفته و ديگر قابل استفاده نمی باشد، كه به آن فاضلاب گفته می شود . فاضلاب های بهداشتی حاصل مصرف روزانه آب جهت فعاليت های انسانی مختلف از جمله شستشو و استحمام و آشپزی و نيز نشتاب می باشد. محتوای فاضلاب شامل 99.9 درصد آب و حدود 0.1 درصد ناخالصی و آلاينده های مختلف می باشد. معمولاً مقدار فاضلابی را كه در طرح در نظر می گيرند معادل مقدار فاضلاب متوسط شبانه روز در مواقع غير بارندگی است . به طور كلی اين مقدار متوسط قراردادی است و اصولاً در ساعات مختلف شبانه روز اين مقدار كمتر يا بيشتر از مقدار متوسط می باشد. يكی از طرق مختلف تعيين مقدار متوسط فاضلاب در يك شبانه روز ، تعيين آب مصرفی در شهر است. به طور كلی طبق توصيه كميته استاندارد فاضلاب سازمان برنامه تا زمانی كه اندازه گيری های واقعی از مقدار فاضلاب شهر های مختلف در ايران عملی نشده است ، رقم 150 ليتر به ازاء هر نفر در روز را مي توان در طرح های شبكه فاضلاب به كار برد كه اين رقم نشتاب را هم شامل می شود.

آلاينده های موجود در فاضلاب شامل مواد معلق، مواد مغذی ، فلزات سنگين ، انواع شوينده و جامدات محلول و نيز مواد آلی قابل تجزيه بيولوژيكی و مواد آلی غير قابل تجزيه بيولوژيكی هستند. اين مواد آلاينده برای محيط زيست بسيار خطر آفرين می باشد و به همين دليل تخليه مستقيم فاضلاب ها به محيط زيست قبل از تصفيه آنها می تواند صدمات جبران ناپذيری را به طبيعت وارد نمايد كه با توجه به اين مسئله بايد فاضلاب های بهداشتی انسانی و ساير فاضلاب ها قبل از ورود به طبيعت تصفيه شوند. و درجه تصفيه آنها به نوع آلاينده ها و غلظت آنها بستگی دارد.

تصفيه فاضلاب بهداشتی می تواند مواد آلی موجود در آن ها را تثبيت نمايد و پسابی را توليد نمايد كه قابليت تخليه به محيط زيست را داشته باشد و نيز قابليت استفاده مجدد از پساب تصفيه شده را ايجاد می نمايد. كيفيت فاضلاب خروجی از تصفيه خانه بايد مطابق استانداردهای ملي سازمان حفاظت محيط زيست كشور باشد ، كه با توجه به نوع مصرف آن به سه دسته تقسيم می شود .

-دسته اول مصارف كشاورزی و آبياری فضای سبز می باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:

COD<200 mg/l , TSS<100 mg/l , BOD5<100 mg/l

-دسته دوم مصارف تخليه به آبهای سطحی می باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:

BOD5<30 mg/l , COD<60 mg/l , TSS<40 mg/l

-دسته سوم مصارف تخليه به چاه جاذب می باشد كه بايد كيفيت آن به شرح زير باشد:

BOD5<30 mg/l , COD<60 mg/l

با توجه به ماهيت فاضلاب مشخص می شود كه بايد به چه طريقی عمل تصفيه را انجام داد. كه براي تعيين ماهيت فاضلاب آزمايش های متفاوتی وجود دارد كه عبارتند از:

آزمايش فيزيكی - آزمايش شيميايی – آزمايش زيستی

به طور كلی به مجموع تمام آزمايش های معمول در فاضلاب ، آزمايش تحليلی فاضلاب گويند.